Nytt toppmøte om koronasituasjonen

– Det er fortsatt et stort behov for å videreføre sterke tiltak, sier YS-leder Erik Kollerud etter onsdagens toppmøte mellom Regjeringen, YS og de andre partene i arbeidslivet.

12. august møtte finansministeren, arbeids- og sosialministeren og næringsministeren partene i arbeidslivet for å diskutere situasjonen i norsk økonomi. Her svarer statsråd Torbjørn Røe Isaksen på spørsmål fra pressen i etterkant av møtet. Foto: Liv Hilde Hansen

Hensikten med møtet var å drøfte koronasituasjonen og veien videre:

– Selv om antallet ledige og permitterte har falt betydelig siden mars og april, står alt for mange uten arbeid. Mange bransjer har fremdeles store utfordringer. Det er også knyttet stor usikkerhet til hvordan utviklingen fremover. Derfor har det vært viktig for oss å formidle til Regjeringen at vi må videreføre mange av de kraftfulle virkemidlene som ble innført i vår, understreker YS-lederen.

YS mener flere av de generelle krisetiltakene må videreføres

Kollerud legger vekt på at det er viktig å videreføre flere av de generelle krisetiltakene, også utover de Regjeringen besluttet før sommeren:

– Slik situasjonen er nå, bør den generelle permitteringsperioden forlenges. Vi må unngå at mange ellers lønnsomme og levedyktige bedrifter går over ende. Vi bør også se om vi kan forsterke ordningen med lønnssubsidier, slik at bedrifter tar permitterte tilbake i arbeid tidligere, sier han.
Tar til orde for et storstilt omstillings- og kompetanseløft

– Vi trenger å mobilisere til å få i gang et storstilt omstillings- og kompetanseløft blant arbeidstakerne. Vi vet ikke hva som venter oss om noen måneder eller år, men vi vet at vi fortsatt vil trenge kunnskap og kompetanse fremover, hvis Norge fortsatt skal hevde seg med en produktiv og innovativ økonomi, sier YS-lederen.

– Vi har vært tydelige på at vi forventer at Regjeringen prioriterer å få på plass sterkere tiltak og virkemidler på dette området denne høsten.

Store forskjeller i hvordan ulike bransjer rammes

Kollerud peker også på behovet for særskilte tiltak rettet mot de mest utsatte bransjene:

– Seks måneder inn i koronakrisen ser vi at det er stor forskjell i hvordan ulike bransjer rammes. Vi må forsterke innsatsen mot de bransjene som rammes hardest, slik som luftfart, reiseliv og andre deler av tjenestesektoren og maritim industri.

– Det vil også være avgjørende å kompensere kommunene fullt ut for ekstrautgiftene og inntektsfallet de har hatt som følge av koronakrisen. Det må til for å unngå at det kuttes i annen velferd. Det samme gjelder sykehusene; vi må sørge for nok ressurser til å kunne drive ordinær behandling ved siden av koronaberedskap, sier Kollerud.

YS-lederen er opptatt av at det gode partssamarbeidet videreføres

– Våren viste styrken i et tett og trepartssamarbeidet. Det har vært viktig for å finne de riktige tiltakene, og å skape oppslutning i befolkningen. Dette samarbeidet må vi videreføre, for å komme oss ut av krisen på en god måte. Dagens møte var en bra start på en høst, som kommer til å bli krevende for oss alle, påpeker Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?