YS krever at krisepakken forsterkes

Regjeringen har varslet at de vil legge frem en ny, økonomisk krisepakke fredag. YS har fremmet konkrete krav til pakken.

- Vold mot kvinner er en av vår tids største likestillingsutfordringer, sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud.
YS-leder Hans- Erik Skjæggerud Foto: NTB Kommunikasjon

– Vi har nå den høyeste ledigheten siden 30-tallet. Store deler av næringslivet ligger brakk. Det viktigste nå er å forlenge og forsterke tiltakspakken, for å unngå de verste konsekvensene for arbeidsfolk og bedrifter, sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud.

YS ber Regjeringen forlenge tiltakene rettet mot arbeidstakere. Dette er brevet fra YS til Regjeringen med krav til økonomisk tiltakspakke.

– 20-dagersperioden med full lønn under permittering må forlenges til krisen er over. Perioden med omsorgspenger må også forlenges til skoler og barnehager åpner igjen, sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud.

– Om ikke det skjer vil konsekvensene av denne krisen først og fremst bæres av arbeidstakerne, og det er ikke akseptabelt, særlig når vi ser at denne situasjonen kan bli langvarig. Dette er en økonomisk dugnad der vi må fordele byrden til de som rammes hardest på hele fellesskapet, sier Skjæggerud.

YS’ nestleder er fornøyd med de overordnede tiltakene som allerede er innført gjennom lånegarantier, statlig obligasjonsfond og utsettelser og kutt i skatter og avgifter, men etterlyser målrettede tiltak mot spesielt utsatte bransjer.

– Vi er avhengig av å ha et levedyktig næringsliv og trygge arbeidsplasser når denne krisen er over. For de mest utsatte bedriftene i blant annet reiseliv, service og mat og drikke hjelper ikke lån eller redusert avgift. Disse må vi hjelpe med andre tiltak, sier han.

YS ber regjeringen innføre disse tiltakene

  • Bedrifter med direkte næringsforbud bør få faste kostnader kompensert i den perioden næringsforbudet gjelder.
  • Det bør vurderes innført (søknadsbaserte) tilskuddsordninger for andre hardt rammede bransjer.
  • De statlige lånegarantiene til små- og mellomstore bedrifter bør gjelde lån med lengre løpetid enn tre år i de mest utsatte bransjene.
  • Ytterligere likviditetstiltak, gjennom ytterligere, midlertidige kutt i arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, og andre avgifter bør vurderes overfor de mest utsatte bransjene

– Dette er helt nødvendige tiltak for at vi skal unngå at hele næringer går konkurs, sier Skjæggerud.
YS tar også til orde for å øke satsingen på kompetansehevende tiltak for de som er permittert.

– Vi ser at krisetiden for mange bransjer kan bli langvarig. Myndighetene, utdanningsinstitusjonene og bedriftene må, i samarbeid med de ansatte, å øke satsingen på kompetansehevende tiltak blant ansatte i bransjer som nå midlertidig ligger brakk. Da vil vi komme raskere tilbake etter krisen, påpeker Skjæggerud.

– Derfor må åpnes det åpnes for at ansatte deltar på opplæringstiltak (helt eller delvis) bekostet av det offentlige mens de er permittert. Om ledigheten nå blir høy og langvarig bør arbeidsledige få mulighet til omskolering, etter- og videreutdanning mens de mottar dagpenger, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?