- Økonomiske tiltakspakker må følge smittesituasjonen lokalt

YS-leder Erik Kollerud understreker at den økonomiske byrden ikke kan legges på den enkelte kommune hvis det blir nødvendig å sette inne strenge smitteverntiltak. – Vi må dele på ansvaret, sier han.

YS-leder Erik Kollerud, med blå genser, foran Stortinget.
YS-leder Erik Kollerud oppfordrer YS-medlemmene om å legge vekt på arbeidslivsspørsmål når de skal velge hvilket parti de vil stemme på i høstens stortingsvalg. Foto: NTB Kommunikasjon

Regjeringen innfører ingen nye nasjonale tiltak, men senker terskelen for å gripe inn lokalt ved behov. Det kom frem da statsminister Erna Solberg orientere Stortinget tirsdag formiddag.

Solberg orienterte blant annet om at Regjeringen vil senke terskelen for å gripe inn med tiltak i kommuner med høye smitteutbrudd, hvis det skulle bli nødvendig.

YS: – Nødvendig å sikre lokale arbeidsplasser

Kommunepolitikerne må forsikres om at staten stiller opp med midler til det lokale næringslivet dersom strenge tiltak blir iverksatt, mener YS.

– Økonomiske tiltaksmidler må tilpasses smitte situasjonen lokalt – uavhengig om nedstengingen blir iverksatt av stat eller kommune, poengterer YS-leder Erik Kollerud.

Han viser til situasjonen i Oslo og omkringliggende kommuner tidligere i år. Da fikk kommunene som ble stengt ned økonomisk krisehjelp. Gjennom en tiltakspakke på 500 millioner kroner til det lokale næringslivet ville Regjeringen forhindre tap av arbeidsplasser.

– Nå står vi i en situasjon der det samme scenarioet kan komme til å utspille seg i flere deler av landet. Da må Regjeringen følge opp med midler til det lokale næringslivet etter samme modell som i Oslo, understreker Kollerud.

– Vi må hjelpe bedrifter gjennom krisa. En økonomisk tiltakspakke vil gjøre at ellers levedyktige bedrifter ikke går over ende og sender enda flere ut i arbeidsledighet. Det er viktig for å få samfunnet opp og gå så raskt som mulig når pandemien er over og vi skal tilbake til normalen, sier YS-lederen.

Etterlengtet økonomisk kompensasjon for grensependlere

I flere måneder har grensependlere med jobb i Norge, men bosted i Sverige og Finland opplevd stor usikkerhet. Stengte grenser førte til at ukependlere i praksis ble utestengt fra arbeidsplassen og mistet inntekt, uten noen form for kompensasjon.

– YS er fornøyd med at det nå har kommet på plass en ordning for grensependlerne. Dette er arbeidstakere med opparbeidede rettigheter i folketrygden, men som har havnet mellom to stoler. De er verken permittert eller syke, men er likevel utestengt fra Norge, forklarer Kollerud.

Kompensasjonsordningen for grensependlerne vil være lik den kompensasjonen permitterte får i dag. Arbeidsgiverne vil utbetale lønn til grensependlerne, og vil deretter få tilbakebetalt disse midlene i etterkant.

Statsministeren advarer om at strenge tiltak kan komme

Smittesituasjonen i Norge er usikker. Med R-tallet på 1,3 og muterte virus i fremmarsj, var det knyttet stor spenning til hva Erna Solberg skulle orientere Stortinget om.

Solberg understreket at situasjonen er ustabil. Smittetallene varierer fra kommune til kommune, men viruset sprer seg raskere enn tidligere.

Og det er smittetallene som avgjør om Regjeringen vil forsterke de nasjonale tiltakene fremover. Aktuelle innstramminger kan bli gjeninnføring av 2-meteren, ytterligere begrensninger på hvor mange som kan møtes og skjenkestopp over hele landet.

I sin redegjørelse la statsministeren vekt på behovet for strengere tiltak lokalt for å håndtere smitten. Folkehelseinstituttet (FHI) har derfor forsterket sin veiledning til kommunene; om når og hvordan kommunene bør gripe inn under et utbrudd.

Solberg understreker at nasjonale tiltak er et gulv. Kommunene må øke nivået på tiltakene ved behov. Ved lokale utbrudd samarbeider statsforvalterne, FHI, kommune og regjering.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?