Bekymret for testsituasjonen ved grenseovergangene

– Vi har fått en rekke tilbakemeldinger fra våre medlemmer som jobber ved grenseovergangene. De melder om at manglende ressurser, fullmakter og koordinering mellom etatene medfører økt risiko for importsmitte og setter personellet som skal foreta kontroll og testing i en krevende situasjon, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud. Foto: NTB Kommunikasjon

Det har det siste året pågått en nasjonal dugnad for å slå ned spredningen av Covid 19. Dette har medført en rekke inngripende tiltak som har hatt store konsekvenser for alle deler av samfunnet.

De siste ukene har enkelte deler av landet opplevd ytterligere forsterkede tiltak for å hindre spredning av muterte virusvarianter.

– Det er avgjørende for dugnadens legitimitet at tiltakene som innføres virker. Når vi vet at virusmutasjoner skyldes innreise, er det særlig viktig at reglene om grensekontroll og testing som er besluttet håndheves strengt, sier YS-leder Erik Kollerud i et brev til statsminster Erna Solberg.

Håndhevelsen av reglene som skal praktiseres på grensen involverer flere etater. Dette setter også personellet som skal foreta kontroll og testing i en krevende situasjon.

– Vi ønsker særlig å peke på at det ved flere teststasjoner ikke er personell med tvangsmyndighet og at helsepersonellet som skal utføre testene ikke har fullmakt til å holde igjen innreisende som ikke vil la seg teste, sier Kollerud.

Dette gjelder også innreisende som er omfattet av testplikt etter Covid 19-forskriftens kapittel 2.

Samtidig er det en forventning om at helsepersonellet skal håndheve testregelverket. Dette skaper både uheldige situasjoner for de ansatte, og gjør enkelt å unndra seg testing.

– Problemstillingen forsterkes ved at teststasjonene flere steder er plassert i betydelig avstand fra politi- og tollkontroll. Vi er kjent med at kjøretøy med smittede/potensielt smittede har unnlatt å la seg teste og tatt seg inn i landet uten at de er fulgt opp i etterkant, påpeker YS-lederen.

– Vi erfarer også at rammene for politiets grenseoppdrag er utydelig, og gjør mannskapene usikre i håndhevingen og oppfølgingen av Covid 19-forskriftens krav om testing ved grenseovergangsstedet.

I tillegg uttrykker YS bekymring for dagens regelverk rundt informasjonsdeling mellom kontrolletatene om grensepasseringer vanskeliggjør smittekontroll ved innreise via ubemannede grenseoverganger. Sømløs deling av relevant informasjon vil være særlig viktig i smittevernsituasjon.

– Vi ber derfor regjeringen avklare og eventuelt endre fullmaktene og ansvarsforholdene mellom de offentlige etatene som er involvert i grensekontroll og testing av innreisende, og at dette skjer umiddelbart. Det må tydeliggjøres at fullmakten til å håndheve obligatorisk testing må ligge hos personell som har erfaring og trening med maktutøvelse på vegne av staten, sier Kollerud.

– I denne, som i andre nasjonale kriser, ser det ut til å være avgjørende at statsministeren effektivt koordinerer og samordner statens innsats. Vi mener det er påtrengende at statsministeren tar tak i disse problemstillingene raskt og bestemt. Vi bidrar gjerne med å belyse disse problemstillingene ytterligere, og stiller gjerne opp i et møte om dette dersom det er ønskelig.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?