YS: - Yrkesskadeordningen må omfatte ansatte som blir alvorlig koronasyke

YS mener dagens regelverk for yrkesskader ikke tar godt nok vare på arbeidstakere som utsettes for koronasmitte på jobb. – Det er stort behov for å styrke yrkesskadeordningen. Flere yrkesgrupper må få trygghet for yrkesskadeerstatning ved Covid-19 enn det som er tilfellet i dag, sier YS-leder Erik Kollerud.

- YS vil ikke gi medlemmene råd om hva de skal stemme, men oppfordrer alle til å bruke stemmeretten. Vi oppfordrer også medlemmene til å legge vekt på arbeidslivsspørsmål når de skal velge parti, sier YS-leder Erik Kollerud. Foto: NTB Kommunikasjon Kommunikasjon
Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Spesialrådgiver

Folkehelseinstituttet la nylig frem ny forskning som viser hvilke yrkesgrupper som har høyere forekomst enn andre av Covid-19.

Kilde: Folkehelseinstituttet. Mer covid-19 i noen yrkesgrupper

NRK: Bussjåførar og konduktørar vil likestillast med helsepersonell

– Vi nå har fått tydelige bevis på det vi lenge har vært bekymret for og som vi har bedt myndighetene reagere på, advarer YS-lederen.

– Det er ikke bare ansatte i helsevesenet som utsettes for smitte. Mange yrkesgrupper opplever risiko for Covid-19 på jobb. De siste månedene har vi fått mer kunnskap om komplikasjoner og senvirkninger knyttet til korona. Det er derfor på høy tid å styrke yrkesskadeordningen. Vi har mange medlemsgrupper som er nødt til å ha fysisk kontakt med andre for å kunne utføre oppgavene sine, påpeker Erik Kollerud.

YS-medlem Ove jobber tett på publikum

Ove Carstensen er overkonduktør og leder for Delta Jernbane (YS). Han representerer en av disse yrkesgruppene, nemlig togkonduktører, og forteller til NRK at han tenker på korona når togene blir fulle:

Carstensen sier til NRK at han er glad for at YS tar opp kampen for en bedre yrkesskadeordning.

– Da har en i det minste trygghet for at hvis en skulle bli alvorlig syk og få varige men, kan en få yrkesskadeerstatning, sier han.

Overkonduktør Ove Carstensen kommer tett på de reisende.
Foto: NRK

Nye regler omfatter i hovedsak ansatte i helsevesenet

Alvorlige komplikasjoner etter Covid-19 regnes fra 7. april 2020 som en yrkessykdom som skal likestilles med yrkesskade.

Problemet er at de nye reglene i hovedsak vil omfatte ansatte i helsevesenet, mens andre arbeidstakere som utsettes for smitterisiko i jobben ikke har denne tryggheten:

  • Da endringen ble presentert, skrev Arbeids- og sosialdepartementet at endringen i yrkesskadeforsikringen primært omfattet ansatte i helsevesenet. Departementet la til at reglene også skal gjelde i andre yrker, der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.
  • Men da YS ba om en tydeliggjøring av hva som inngår i denne beskrivelsen, var svaret at det vil være nødvendig for NAV å foreta konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle. For å kunne få godkjent en sykdom som yrkessykdom, må den ha blitt påført arbeidstakeren mens vedkommende var i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Bestemmelsen utelukker ikke at smitte påført under arbeid i andre kritiske samfunnsfunksjoner kan omfattes, men det er avgjørende om dette skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare.

Saken var også tema på NRK P2s Nyhetsmorgen i dag, 27. november

YS mener reglene må bli tydeligere

YS mener yrkesskadeordningen må være mye mer tydelig på hva som skal regnes som arbeidsområder der den ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

Ordningen vil uansett bare gjelde for arbeidstakere som får alvorlige komplikasjoner etter Covid-19.

YS har derfor tatt flere initiativ overfor myndighetene for å sette problemstillingen på dagsordenen.

17. april henvendte vi oss til Arbeids- og sosialdepartementet med spørsmål om hvordan vi kan sikre forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner. Vi påpekte at våre medlemmer risikerer helsen sin for å ivareta fellesskapets behov gjennom en ekstraordinær krise, og at de fortjener at samfunnet gir dem økonomisk trygghet hvis det går galt.

YS tok initiativ til brev til arbeidsministeren

25. juni sendte YS sammen med Unio og Akademikerne et brev til arbeidsministeren om behovet for å styrke yrkesskadeordningen.

Vi var spesielt bekymret for arbeidstakere som har høy smitterisiko og som ikke dekkes av det eksisterende regelverket. Vi foreslo derfor å sette i gang en prosess der målet er at alle arbeidstakere som som har fysisk kontakt med andre gjennom jobben, (f.eks. passasjerer, kunder eller kolleger), gis større trygghet dersom de rammes av Covid-19 med alvorlige komplikasjoner.

I brevet lanserte vi en mulig løsning på problemet: Å legge til en formulering som f.eks. “under arbeid i andre yrker dersom det sannsynliggjøres at smitten er pådratt under arbeidet” som et nytt punkt i § 1 i yrkessykdomsforskriften. Vi signaliserte imidlertid åpenhet for å diskutere andre løsninger. Det viktigste er at vi får et regelverk som gir arbeidstakerne trygghet dersom de blir alvorlig syke av Covid-19.

Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Spesialrådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?