Lag interne varslingsrutiner med nytt verktøy

Mange virksomheter mangler rutiner for varsling, selv om loven pålegger dem å ha det. Nå lanserer Arbeidstilsynet digital hjelp til å lage varslingsrutiner som passer til den enkelte arbeidsplass.

Gode varslingsrutiner gir forutsigbare prosesser og trygger de som er involvert i varslingssaker. Bildet er hentet fra en kampanje Arbeidstilsynet for å øke kunnskapen om varsling i arbeidslivet. FOTO: Arbeidstilsynet.

– Vi vet at virksomheter som har skriftlige rutiner for varsling, håndterer varsel om kritikkverdige forhold langt bedre enn de som mangler rutiner. Med det nye verktøyet skal ledere, ansatte og tillitsvalgte sammen kunne lage gode rutiner for varsling. Da er det også enklere å håndtere varsel godt når de dukker opp, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Lag en varslingsrutine

Mange må utarbeide eller oppdatere varslingsrutinen

Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass. Det er mange eksempler på at varsling har vært avgjørende for å avdekke lovbrudd, korrupsjon, trakassering og andre uakseptable forhold.

Loven krever at alle arbeidsplasser med minst fem ansatte skal ha rutiner for intern varsling. Likevel mangler mange virksomheter varslingsrutiner. Da Fafo i 2018 spurte nærmere 4000 arbeidstakere om de hadde varslingsrutiner på jobben sin, svarte vel halvparten – 55 prosent – at de hadde det.

Se fafo.no 

Rutinen blir spesialtilpasset virksomheten

– Vi får mange spørsmål om hva en varslingsrutine skal og bør inneholde. Ettersom alle virksomheter er forskjellige, har vi ikke hatt en mal som har passet for alle, sier seniorrådgiver Torunn Meosli, som jobber med varsling i Arbeidstilsynet.

– Derfor er vi glade for å lansere det nye verktøyet som lar virksomheten lage gode interne rutiner som er tilpasset den konkrete arbeidsplassen, basert på god veiledning og spørsmål de må ta stilling til.

Verktøyet skal brukes ved at ledelsen, arbeidstakere og tillitsvalgte setter seg ned og sammen svarer på en rekke spørsmål. Virksomheten må blant annet gjøre seg opp en mening om hva som kan være kritikkverdige forhold hos dem, hvordan arbeidstakerne skal melde fra og hvordan virksomheten skal håndtere varsler som kommer inn.

Ved å følge stegene i verktøyet får arbeidsplassen en rutine som oppfyller både kravene i arbeidsmiljøloven og anbefalingene fra Arbeidstilsynet.

 

– Skal være trygt å varsle

– Rutiner for varsling er viktig for ytringskulturen på arbeidsplassen – for at ansatte skal kunne varsle på en forsvarlig måte og for at de skal oppleve at det er aksept for å varsle, sier Torunn Meosli.
Hun understreker at arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold, har vern mot gjengjeldelse.

– Det vil si at alle former for straff eller andre negative reaksjoner mot den som varsler eller vurderer å varsle, er forbudt.

Nasjonal veileder med oppdatert informasjon

Verktøyet for varslingsrutinen er del av en ny nasjonal veileder for varsling på arbeidstilsynet.no

Temasiden er utarbeidet sammen med partene fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Den inneholder kunnskap og informasjon som arbeidstakere og virksomheter trenger for å kunne varsle og håndtere varsling etter arbeidsmiljøloven kapittel 2A.

Nettsidene har viktig og nyttig veiledning for både arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?