YS’ reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud mener det er bra at regjeringen har tatt grep for å dekke de økte kostnadene knyttet til lønns- og prisvekst, særlig i kommuner og sykehus. – For offentlig sektor svarer dette budsjettet i stor grad opp de kortsiktige utfordringene de står overfor, sier han.

YS' politiske ledelse på besøk i Oslo Fengsel for å gjøre seg kjent med forholdene i kriminalomsorgen. F.v. YS-leder Hans-Erik Skjæggerud, YS' nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen, Tor Erik Larsen, forbundsleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (YS) og direktør ved Oslo Fengsel, Nils Leyell Finstad. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

I dag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett for 2023. Dette er YS’ reaksjoner på budsjettet:

– Ikke overraskende har oljepengebruken økt. Det er forståelig og nødvendig. Det er likevel skuffende at regjeringen, selv med så kraftig økt oljepengebruk, ikke har klart å prioritere opp områder som tolletaten og kriminalomsorgen, sier YS-lederen.

– Disse områdene har vært underfinansiert i lang tid, og det er på tide at dagens regjering viser handlekraft og bidrar til å styrke disse områdene.

Også kommuneøkonomien er presset mange steder og hadde trengt en sterkere satsning, mener YS:

– Vi hadde forventet en sterkere prioritering av kommunene, sier forbundsleder i Delta (YS), Trond Ellefsen.

– Kommuneøkonomien må ha rammer som sikrer kvaliteten i de helt grunnleggende velferdstjenestene som er tett på innbyggerne, påpeker han.

Kritisk til at tolletaten og kriminalomsorgen ikke styrkes på lang sikt

YS-leder Hans Erik Skjæggerud er kritisk til at regjeringen ikke har gått inn for en varig styrking av blant annet tolletaten og kriminalomsorgen.

– Det vi ser i revidert nasjonalbudsjett er en oppjustering av den negative utviklingen knyttet til prisveksten, men det er ingen styrking av verken tolletaten eller kriminalomsorgen. Konsekvensene av å ikke øke bevilgningene kan bli dramatiske. Her har vi pekt på den viktige innsatsen tolletaten gjør ved grensene, knyttet til stansing av ulovlige og farlige varer, sier Skjæggerud.

Når det gjelder kriminalomsorgen mener YS det er bekymringsverdig at regjeringen ikke tar inn over seg dette er en etat som har fått redusert sine budsjetter over lang tid.

– Hvis ikke dette snur, vil det gå ut over soningsforholdene og ikke minst rehabilitering av mennesker som er dømt til soning. At regjeringen kompenserer for økte kostnader som lønn, pris og husleie skulle bare mangle. Men en kompensasjon er kun en kompensasjon. Det vi ber om er en styrking av etaten. Det vil tjene hele samfunnet, understreker Skjæggerud.

Forbundsleder Vigdis Mathisen. Foto: Sverre Chr. Jarild

Etterlyser bedre samarbeid om cybersikkerhet og beredskap

Finansforbundet (YS) er kritisk til at regjeringen ikke prioriterer cybersikkerhet og totalberedskap i revidert nasjonalbudsjett.

Senest i februar i år la Riksrevisjonen frem en rapport som kom med kritikk av Justis- og beredskapsdepartementets mangelfulle arbeid med å samordne digital sikkerhet i sivil sektor. Gitt dagens sikkerhetspolitiske situasjon, vil konsekvensene av svakheter i beredskap og tverrsektoriell organisering bli desto mer alvorlige.

– Cyberangrep kan føre til at samfunnskritiske funksjoner, slik som helsetjenester, kraftforsyninger eller betalingsløsninger kan bli satt ut av spill, sier leder i Finansforbundet, Vigdis Mathisen.

– Da er det avgjørende med gode samarbeidsmekanismer på tvers av sektorer for å sikre Norges totalberedskap. Dette bør Regjeringen prioritere nå, sier hun.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?