Høringsmøte i Stortingets utdannings- og forskningskomite

– Meldingen er et godt håndverk som oppsummerer tidligere meldinger, rapporter og utredninger med noen supplerende og oppdaterte tall og statistikker. Meldingen bekrefter tidligere kjent kunnskap. Vi håper nå at kunnskapsgrunnlaget som foreligger er tilstrekkelig for litt mer handling og litt mindre vurderinger, sier YS’ nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

 

- Vi må tillate at ikke alle ungdommer presterer best på alt i løpet av tida på videregående og gi dem sjansen til å forbedre karakterene sine, men det kunne godt ha blitt satt en øvre grense for hvor mange ganger et fag kan forbedres, mener YS’ nestleder, Lizzie Ruud Thorkildsen.

– En av tingene vi savner i meldingen og blant tiltakene, er realkompetanse og hvordan denne kan vurderes, dokumenteres og verdsettes. Et bedre system for realkompetansevurdering enn det vi i dag har, vil øke mobiliteten i arbeidslivet, redusere tid og ressurser i arbeidet med å formalisere kompetansen til de som mangler dokumentasjon, og dermed oppnå raskere tilgang på etterspurt kompetanse. Alle er enige i dette. Her er det gjort for lite, mener hun.

– Realkompetanse er også sentralt når det gjelder kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring. Regjeringen sier at de vil vurdere hvordan kvalifikasjonsrammeverket kan videreutvikles på bakgrunn av den evalueringsprosessen som har vært. Da er det vanskelig å komme utenom realkompetanse. Rammeverket heter “livslang læring”. Da må det også være det, sier Ruud Thorkildsen.

YS er skuffet over at temaet rett til etter- og videreutdanning ikke er behandlet i meldingen. Dette er en problemstilling det burde igangsettes en utredning på.

YS er bekymret for arbeidet som allerede er satt i gang knyttet til endringer av ordningen med Fagbrev på jobb.

Partene i arbeidslivet har et sterkt eierforhold til fag- og yrkesopplæringen, og Fagbrev på jobb ble etablert etter en lang prosess. Det er blitt en god ordning som både ivaretar kvaliteten i fag- og yrkesopplæring og er et godt supplement til ordinær opplæring og Praksiskandidatopplæringen.

– Denne ordningen må gjerne tas i bruk også av brukere hos Arbeids- og velferdsetaten og deltakere i introduksjonsprogrammet, men da innenfor den rammen ordningen har. Hvis dette er utenfor de virkemidlene Arbeids- og velferdsetaten har, er det virkemidlene som må endres og ikke rammen og reglene for Fagbrev på jobb. Kvaliteten på fag- og yrkesopplæring må opprettholdes og ikke uthules, mener YS’ nestleder.

– De fire overordnede prioriteringene i meldinga er bra, men vi savner som sagt noe mer visjonært, en klarere retning og tydeligere og mer konkrete tiltak, påpeker hun.

Dette er de fire prioriteringer i utdannings- og kompetansepolitikken regjeringen har satt opp:

  • Kompetanse som er nødvendig for et høyproduktivt og konkurransedyktig næringsliv
  • Kompetanse som er nødvendig for det grønne skiftet
  • Kompetanse som er nødvendig for å ha gode velferdstjenester i hele landet og for å håndtere den demografiske utviklingen, balansert opp mot behovet for arbeidskraft i andre sektorer i samfunnet
  • Å kvalifisere og mobilisere flere av dem som står utenfor arbeidslivet
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?