Regjeringen vil reformere videregående opplæring

Stortingsmeldingen om videregående opplæring, som ble lagt frem fredag før påske, inneholder en rekke forslag YS mener vil ha positiv effekt.

Foto: Erik Sundt

Med Fullføringsreformen vil Regjeringen endre innholdet i videregående opplæring, slik at flere fullfører og består.

YS-leder Erik Kollerud mener Regjeringens forslag kan gi en videregående opplæring der elevene blir bedre kvalifisert og der det legges til rette for at voksne kan endre karrierevei. 

Vil innføre rett til å fullføre videregående

Den største endringene som foreslås er å utvide retten til videregående opplæring ved å innføre en fullføringsrett.

– Vi har lenge påpekt det urimelige i at retten til videregående opplæring kan brukes opp, og da spesielt i forhold til de som ikke verken har oppnådd vitnemål eller fagbrev, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Målet må være at muligheten til å fullføre videregående opplæring med enten vitnemål eller fagbrev alltid skal være der, og at elever i videregående opplæring skal ha den samme muligheten som studenter på universiteter og høgskoler til å velge ny karrierevei, mener YS-lederen.

YS er skeptisk til påbygg til generell studiekompetanse

Regjeringen foreslår også at det fortsatt skal være mulig å ta påbygging til generell studiekompetanse, både etter Vg2, etter Vg3 og fag- eller svennebrev.

– YS er skeptisk til ordningen med ett års påbygg etter Vg2. Vi har sett at veldig mange ikke lykkes med å oppnå studiekompetanse. Av de som greier det, oppnår få så gode resultater at det kvalifiserer dem til ønsket videre utdanning. Vi støtter derfor ikke forslaget om å videreføre muligheten til påbygg etter Vg2, sier Kollerud, men understreker:

– Ordningen med påbygg til generell studiekompetanse for de som har valgt yrkesfaglig studieretning må opprettholdes etter fullført Vg3 og etter fag- eller svennebrev. Dette må gjøres på en slik måte at de som velger dette også får et godt utbytte, sier han. 

Janne Handrum er YS-ambassadør under «Yrkesfagenes år 2018». Her er hun avbildet foran halen på ett F-16.
Janne Handrum var YS-ambassadør under «Yrkesfagenes år 2018». Med fagbrev som flysystemmekaniker kan Janne Handrum velge og vrake i jobber. Hun vil være kvalifisert som mekaniker for fly, helikopter, tog eller båt. Foto: Vetle Daler

– Lærlingeordningen må fortsatt være førstevalget

Regjeringen foreslår å innføre en ny rett til læreplass eller et likeverdig tilbud som del av opplæringsloven, og at det skal opprettes et nytt tilbud for dem som ikke får læreplass. 

Tilbudets innretning og innhold skal utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet, lærer- og elevorganisasjoner og fylkeskommunene.

Dette er et arbeid som allerede er påbegynt. Kunnskapsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe, der YS er representert, som skal se på muligheten for å utvikle og etablere et godt tilbud til elever som ikke får læreplass.

– YS er tydelige på at vi fortsatt skal ha gjeldende modell for fag- og yrkesopplæring med kombinasjonen opplæring i skole og læretid i bedrift, og at lærlingeordningen fortsatt skal være førstevalget. Samtidig har vi en forpliktelse overfor de som ikke får læreplass som vi må ta på alvor, sier Erik Kollerud.

 Målet må fortsatt være at alle som fullfører Vg2 på yrkesfaglige studieretninger skal få læreplasser. Vi må derfor blant annet videreføre og forbedre Samfunnskontrakten for flere læreplasser, arbeide for bedre dimensjonering av skoleplasser i forhold til arbeidslivets etterspørsel etter arbeidskraft, og videreføre kampanjer som “Læreplassjeger” for å skaffe flere læreplasser.

For de som ikke får læreplass må det lages et godt tilbud som kan gjøre flere elever kvalifisert for å få læreplass.

Et alternativt opplæringsløp i skole for de som ikke får læreplass må være praksisdominert og vil forutsette oppdatert og kvalitetssikret utstyr på skolene.

Ung jente i gult arbeidstøy står utenfor en lastebil.
Regjeringen vil at elevene skal få fordype seg mer i fag, slik at opplæringen blir mer relevant for videre utdanning og arbeidsliv. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Ønsker at elevene skal få fordype seg mer i fag

Regjeringen foreslår å igangsette et omfattende arbeid med å gjennomgå og endre struktur og innhold for de studiespesialiserende utdanningsløp og en gjennomgang og endring av fag- og timefordelingen. 

Regjeringen vil at elevene skal få fordype seg mer i fag, slik at opplæringen blir mer relevant for videre utdanning og arbeidsliv. Det legges opp til at det skal brukes mindre tid på fellesfag og mer tid på fordypning.

Det foreslåtte arbeidet tilsvarer prosessen som er gjennomført og innført innen den yrkesfaglige tilbudsstrukturen.

– YS ønsker forslaget om å fornye struktur og innhold i de studieforberedende programmene velkommen. På samme måte som fornying av den yrkesfaglie tilbudsstrukturen var nødvendig for at utdanningene skal være relevante for arbeidslivet, må den studieforberedende tilbudsstrukturen være relevant for videre utdanning til høyskoler og universitet. Vi ser fram til å delta i dette arbeidet, sier YS-lederen.

YS støtter også forslaget om å oppnevne et nasjonalt råd for studieforberedende utdanningsprogrammer, som vil tilsvare SRY (Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring).

 Regjeringen foreslår å endre regelverket i Lånekassen

Hensikten er at regelverket skal bli bedre tilpasset modulstrukturert opplæring og at det skal følge øvrige forslag om endringer i retten til videregående opplæring. 

YS mener det er en selvsagt og naturlig konsekvens at regelverket i Lånekassa endres og tilpasses slik at det er i overensstemmelse med opplæringstilbudene og de behovene som er særskilt for voksne.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?