Bærekraft og grønn kompetanse: Hva gjør vi i YS-fellesskapet?

Innen 2050 skal både Norge og resten av verden omstilles til et lavutslippssamfunn. En viktig del av omstillingen skjer gjennom partssamarbeidet, fra hovedorganisasjonene og helt ned til den enkelte arbeidsplass.

Mange engasjerer seg sterkt i arbeidet med klima og miljø, men det kan være en utfordring å gjøre egen arbeidsplass mer bærekraftig. Foto: Ulrich Mertens/Plainpicture
Linn Solberg

Linn Solberg

rådgiver og fagansvarlig for klima og bærekraft i YS

YS jobber for å ivareta og utvikle arbeidsplasser i det grønne skiftet.

– En betydelig del av klimagassutslippene skjer i tilknytning til arbeidslivet, enten i produksjon eller i transport av varer. Derfor har vi som parter et stort ansvar i å bidra til å gjøre arbeidslivet sirkulært og bærekraftig, sier YS-leder Erik Kollerud.

Over halvparten av arbeidstakerne er helt eller delvis enig i at de kan bidra til å redusere klimaavtrykket i egen virksomhet, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2020.

Mange engasjerer seg sterkt i arbeidet med klima og miljø. Samtidig kan det være utfordrende å vite hvordan vi kan bidra til å gjøre egen arbeidsplass mer bærekraftig.

– Vår oppgave er å ikke bare å jobbe for en bærekraftig omstilling av arbeidslivet på overordnet nivå. Vi må også hjelpe våre medlemmer til å kunne engasjere seg i bærekraftsarbeidet på sin egen arbeidsplass, sier Kollerud.

Parat med klimakurs for tillitsvalgte

For to år siden utviklet YS-forbundet Parat et klimakurs for sine tillitsvalgte, i samarbeid med Norsk klimastiftelse. Formålet er å gi tillitsvalgte nok innsikt å diskutere klimatiltak i sine virksomheter sammen med ledelsen, og delta i råd og utvalg om klimaspørsmål. Til nå har over 3000 tillitsvalgte fått tilbud om kurset.

– Parat vil bidra til å bevare medlemmenes arbeidsplasser. Da må vi tilby kompetanse og opplæring i arbeid med klima- og bærekraft. Når en kommer ned på den enkelte virksomhet, kan en ikke late som at hensynet til klima og bærekraft ikke påvirker hvordan virksomheten drives.

Det sier Trygve Bergsland, ansvarlig redaktør og leder for kommunikasjonsavdelingen i Parat. Bergsland har vært med på å utvikle Parats klimakurs.

– Arbeidet med klima og bærekraft bør være forankret hos ledelsen, og være noe ledelsen ønsker å jobbe med. Vi tror jo de fleste virksomheter i dag er tvunget til å ha et bevisst forhold til hvilken innvirkning bedriften eller virksomheten har på klima og miljø, sier Bergsland.

– Med bidrag fra tillitsvalgte kan virksomheten gjøre en enda bedre jobb, ved å forankre bevisstheten om klima og miljø hos de ansatte, mener han.

Parat vil bidra til å bevare medlemmenes arbeidsplasser. Da må vi tilby kompetanse og opplæring i arbeid med klima- og bærekraft. Foto: Maskot

Tillitsvalgte lærer å sette opp klimaregnskap

Om selve kurset forklarer Bergsland at det er et nano-kurs. Første del er delt opp i syv mindre deler, og som fullføres på rundt fem minutter. Andre del retter seg mer mot tillitsvalgte. Det er denne delen Parat har vært med på å utvikle. Her lærer den tillitsvalgte å sette opp klimaregnskap. Målet er at virksomheten over tid skal kunne sammenligne regnskapet med fjoråret.

– Man starter på det nivået man er, så lager man en plan for hvordan man skal bli bedre mot et eller annet mål frem i tid. Man skal tåle å bli sett i kortene, og ha transparente tall man kan vise til, sier Bergsland.

– Hvis virksomhetene eller bedriftene presenterer regnskapet slik de alltid har gjort, men i tillegg leverer et klimaregnskap, har vi kommet langt, mener han.

Parat har nylig startet et prosjekt sammen med NHO Service og Handel, hvor man ser på hvordan virksomheter og arbeidsgivere kan samarbeide om å gjøre virksomheten grønnere. Parat vil i løpet av året arrangere en klima- og miljøkonferanse, der blant annet virksomheter fra dette felles prosjektet deltar.

– Vi håper å bidra til debatt og engasjement, sier Bergsland.

Øker fokus på bærekraft i finansnæringen

For snart ti år siden vedtok styret i Finansforbundet i YS en ny misjon: «Vår oppgave er å bidra til en bærekraftig utvikling av finansnæringen for ansatte, arbeidsgivere og samfunnet». Siden har Finansforbundet jobbet med å øke medlemmenes bærekraftskompetanse gjennom blant annet å øke oppmerksomhet på behovet for bedriftsintern opplæring, og at bærekraft skal være obligatorisk del av finansrelevante utdanninger.

– Vi har ambisjon om å hente inn og dele kunnskap om muligheter og risiko knyttet til bærekraft. Dette arbeidet er understøttet av to rapporter om grønne vekstmuligheter for finansnæringen, og finansnæringen som katalysator for en bærekraftig utvikling. Kunnskapen er blant annet brukt til dialog med viktige interessenter, og utvikling av ulike læringsprogram og webinarer, forteller Dag Arne Kristensen, leder for politikk og organisasjon i Finansforbundet.

Kunnskapsproduksjon og allmennopplysning om bærekraft

For ett år siden startet Finansforbundet et felles prosjekt med Norsk klimastiftelse: “EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet: Hva bør ansatte, investorer og kunder vite?” Formålet er spredning av nyttig kunnskap. Målgruppene er ansatte og ledere i bank og forsikring, investorer og kunder. Prosjektet støttes av Finansmarkedsfondet.

Noe av det som har kommet ut av prosjektet hittil er nanokurs, journalistiske dybdesaker, webinarer, nyhetsbrevet #KlimaogFinans og rapporten “EUs grønne giv og handlingsplan for bærekraftig finans”.

Du finner nyhetsbrevet, rapporten og opptak fra webinarer fra prosjektet hos Finansforbundet.

Tester rådgivere i bærekraftskompetanse

Finansnæringens Autorisasjonsordning (FinAut) har utviklet en modul innen bærekraft med bidrag fra Finansforbundet. Det har resultert i at 13 000 rådgivere i finans testes årlig for kompetanse om bærekraft.

– Vi så tidlig at medlemmene våre behøver mer kompetanse om temaet. Gjennom FinAut vil mange kunne tilegne seg økt kunnskap, sier Kristensen.

Finansnæringens Autorisasjonsordning (FinAut) har utviklet en modul innen bærekraft med bidrag fra Finansforbundet. Det har resultert i at 13 000 rådgivere i finans testes årlig for kompetanse om bærekraft. Foto: Johner Images

Just Add Finance

Finansforbundet står for webinar-serien “Just Add Finance”. Formålet er å øke forståelsen om hvorfor finans hører hjemme i debatten om bærekraft. Så langt har det blitt sendt 17 webinarer på 30 minutter, med ulike perspektiver på bærekraftig finans. Webinarene er veldig populære og bidrar til økt bevissthet og kompetanse gjennom å formidle grunnleggende kunnskap om bærekraft på en forståelig måte.

– Medlemmer, tillitsvalgte, ledere men også interessenter gir gode tilbakemeldinger på initiativet vårt. Mange spør etter kompetanse innen bærekraft. Gjennom disse initiativene bidrar Finansforbundet til å skape gode programmer og arenaer for deling av kompetanse, sier Kristensen.

YS og WWF om grønn økonomi i Norge

Allerede i 2012 gjennomførte YS et prosjekt sammen med WWF om grønn økonomi og publiserte rapporten «Grønn økonomi i Norge».

Målet var å utvikle et analytisk rammeverk for å diskutere og vurdere hva grønn økonomi er i en norsk kontekst.

Rapporten beskriver et rammeverk man kan bruke i å utvikle virksomheter i en mer miljøvennlig retning, uavhengig av hvilken sektor man befinner seg i. Det ble gjennomført flere pilotprosjekter.

– Ett av dem ble gjennomført av YS og YS-forbundet Delta i 2014, og resulterte i en veileder for grønne arbeidsplasser i barnehagesektoren om mer miljøvennlig virksomhetsstyring, kompetanseheving og medarbeiderdrevet innovasjon på arbeidsplassen. Målet var å redusere miljøavtrykket på arbeidsplassene, opplyser Håvard Lismoen, fagsjef i YS.

Last ned veilederen.

– Erfaringene er fortsatt relevante, selv om YS nok var tidlig ute. Det viktigste er prinsippet om lokal forankring og operasjonalisering, påpeker Lismoen.

– YS-fellesskapet har mye kunnskap

– Vi må fortsette å gi tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i YS-fellesskapet verktøy til å ta gode klimabeslutninger – sammen med arbeidsgiver. Medbestemmelse, tilgang på kompetanseheving og videreutdanning, teknologi og medarbeiderdrevet innovasjon har vært nøkkelfaktorer i tidligere omstillingsprosesser. Hver enkelt arbeidsplass bør få muligheten til å tilby dette, slik at de som er mest berørt av omstillingen har innflytelse på egen fremtid, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Eksemplene fra YS-forbundene viser at vi har mye kunnskap om metoder og arbeidsformer for bærekraft. YS har gjort mange erfaringer over tid. Flere YS-forbund jobber godt med dette. Det er nyttig for det videre klimaarbeidet, mener han.

Linn Solberg

Linn Solberg

rådgiver og fagansvarlig for klima og bærekraft i YS
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?