#DigitalEtikkTakk

I sin tale til ETUC kongressen påpekte Hans-Erik Skjæggerud, 1.nestleder i YS, viktigheten av å tydeliggjøre behovet for en ny politikk om rettferdig digitalisering som vektlegger ansattes rettigheter, medbestemmelse og ikke minst betydningen av livslang læring for alle.

Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Arkivfoto: YS
Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Arkivfoto: YS

Hans-Erik Skjæggeruds tale til ETUC-kongressen:

I YS mener vi at den 4. industrielle revolusjonen gir oss enorme muligheter til å løse en rekke utfordringer vi står overfor, men har også potensiale til å skape store utfordringer om det ikke styres riktig.

Derfor er det helt vesentlig at vi sørger for å sette menneskene i sentrum for endringene, og i denne sammenheng mener vi at et av de viktigste temaene i dag er de etiske utfordringene knyttet til bruk av kunstig intelligens.

Det er på høy tid å sette kunstig intelligens og etiske utfordringer på agendaen.

Vi må enes om etiske retningslinjer for kunstig intelligens.

Vi trenger retningslinjer som fremmer innovasjon, men som også sikrer en rettferdig, transparent og pålitelig bruk av kunstig intelligens.

Som et minimum må disse tre prinsippene legges til grunn:

  • Beslutninger og anbefalinger med støtte av kunstig intelligens må være rettferdige, ikke-diskriminerende og transparente: Kunstig intelligens kan ikke diskriminere mellom personer på grunn av rase, religion kjønn eller andre diskrimineringsgrunnlag.
  • Det må etableres klare ansvarsforhold: Bruk av kunstig intelligens fritar ikke selskaper fra ansvar for kvaliteten i beslutningsprosessen, beslutningsgrunnlaget eller beslutningenes innhold og resultat.
  • Arbeidstakeres personverninteresser må ivaretas gjennom hele utviklingsprosessen:
    Dette haster fordi implementering av kunstig intelligens skjer i stort omfang akkurat nå.

Til slutt vil jeg understreke at en grunnleggende forutsetning for å kunne utvikle retningslinjer for bruk av kunstig intelligens er et nært samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter. Vi er derfor fornøyd med at ETUC var representert i ekspertgruppen som utarbeidet EU-kommisjonenes rapport om kunstig intelligens og med det sikret at arbeidstakernes interesser og rettigheter blir vektlagt.

Tillit er ansett som et konkurransefortrinn i en ny digital tid, fordi tillit kan sørge for at omstillingen ute i virksomhetene kan skje hurtigere.

Nå er det avgjørende at vi som tillitsvalgte ute på arbeidsplassene setter samarbeid om utvikling av retningslinjer for bruk av kunstig intelligens høyt på agendaen.

Virksomheter som får til denne type samarbeide vil være mer agile og konkurransedyktige i et globalt perspektiv.

Samhandling og lederskap som understøtter et slikt  tankesett er bra for både folk og virksomhetene.dier ikke skal forringes, at man setter mennesket først. HMS, mangfold, bærekraft, arbeidstakeres rettigheter og personvern er i fare hvis ikke vi får til god samhandling og transparens mellom partene på arbeidsplassene våre. “

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?