YS krever et statsbudsjett for aktivitet og kompetanseutvikling

– 2021 blir året der vi både skal dempe konsekvensene av koronakrisen og ta landet inn i en ny normalsituasjon. Det krever aktiv politikk og tydelige prioriteringer, sier YS-leder Erik Kollerud.

Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon

Onsdag 26. august avholder Regjeringen budsjettkonferanse og beslutter hva som skal prioriteres i neste års statsbudsjett.

YS-leder Erik Kollerud har tydelige forventninger til budsjettet:

– Det ikke er tilstrekkelig å sette inn virkemidler for å opprettholde ansettelser og aktivitet i bedriftene gjennom koronakrisen. Vi må også mobilisere for å få i gang et storstilt omstillings- og kompetanseløft.

– Vi vet ikke hva som venter oss om noen måneder eller år, men vi vet at vi fortsatt vil trenge kunnskap og kompetanse, skal Norge hevde seg med en produktiv og innovativ økonomi.

YS peker på tre områder som må prioriteres i statsbudsjettet for 2021

Regjeringen bør prioritere å satse på kompetanse, gi næringslivet flere virkemidler og styrke kommuneøkonomien, mener YS.

– Det formelle utdanningssystemet er ikke rigget for alle. Det gir en stor utfordring når alle skal sikres mulighet til kompetanseutvikling. Vi må satse på tiltak som støtter den lokale innsatsen og partssamarbeidet, med kompetansekartlegging, kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling, sier Kollerud.

YS foreslår flere konkrete tiltak, for å styrke kompetanseutviklingen i arbeidslivet:

  • Midler til bedriftsintern opplæring bør gjøres lettere tilgjengelig, hvis det ligger avtale og planer lokalt.
  • Bransjeprogrammene skal evalueres i 2022, men YS ser gjerne at det settes ytterligere ressurser inn i disse programmene allerede i årets statsbudsjett.
  • Det bør vurderes å øremerke midler for voksne, som ikke har gjennomført videregående opplæring og midler til ordningen fagbrev på jobb.

– Nødvendig med ekspansiv finanspolitikk for å styrke etterspørselen

Næringslivet går et tøft år i møte. Virksomheter og arbeidsplasser vil rammes, både av lavere etterspørsel og brutte verdikjeder.

– Det er svært uheldig om et stort antall arbeidsplasser går tapt på kort tid. Derfor er det nødvendig med en ekspansiv finanspolitikk for å løfte den generelle etterspørselen i økonomien. Vi må ha på plass målrettede tiltak mot de hardest rammede bransjene, understreker YS-lederen.

Kollerud peker på re konkrete satsinger:

  • Samfunnsøkonomisk lønnsomme statlige investeringer bør forseres.
  • Anledningen til å styrke finansieringsordninger for miljøvennlig fornyelse må benyttes.
  • Reiseliv- og transportbransjen bør sikres, slik at bedriftene kan overleve et omfattende etterspørselsfall, og slik at folk kan forflytte seg på sikre måter, i tråd med smittevernhensyn.

– Kommunene spiller en nøkkelrolle i tiden som kommer

– Kommunale tjenester av god kvalitet skal tilbys befolkningen, samtidig som smittevernet ivaretas. Derfor må Regjeringen kompensere kommunene for merutgiftene og inntektstapet de har hatt på grunn av korona, sier Kollerud.

Kommunesektoren bør brukes aktivt for å øke etterspørselen i økonomien, mener YS.

– Kommunene må settes i stand til å gjennomføre og forsere samfunnsøkonomiske investeringer og vedlikeholdsarbeid. Det er et stort etterslep der ute som må tas igjen. Nå er tidspunktet godt for å gjøre en kraftanstrengelse, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?