Diskuterte grønn konkurransekraft med Regjeringen

– Arbeidstakerne er interessert i å skaffe seg mer utdanning, viser YS Arbeidslivsbarometer. Da er de bedre rustet til å møte den grønne omstillingen norsk økonomi må gjennom, mener YS-leder Jorunn Berland.

YS-leder Jorunn Berland, Idar Kreutzer, Finans Norge, samfedselsminister Ketil Solvik-Olsen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen i KLimarådet sitter langs et bord og diskuterer.
4. januar ble medlemmene i Klimarådet samlet til årets første møte. F.v. YS-leder Jorunn Berland, Idar Kreutzer, Finans Norge, samfedselsminister Ketil Solvik-Olsen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Klima- og miljødepartementet
Gunn Kristoffersen. Foto: Erik Norrud

Gunn Kristoffersen

Seniorrådgiver

Hvordan virker klimautfordringene inn på den langsiktige utviklingen av norsk økonomi? Og er vi rustet for en grønn omstilling med grønn konkurransekraft?

Spørsmålene ble diskutert da YS-leder Jorunn Berland deltok på årets første møte i statsråd Vidar Helgesens Klimaråd.

Oppgaven til Klimarådet er å gi innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes og Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050. Representanter for både næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og forskere er medlemmer av Klimarådet.


Norge skal redusere utslippene av klimagasser med 40 prosent

Innen 2030 skal Norge ha redusert utslippene av klimagasser med minst 40 prosent. Og innen 2050 skal vi ha blitt et lavutslippssamfunn.

Derfor vil Regjeringen ha en nasjonal strategi, som forteller oss hvordan vi kan redusere utslippene av klimagasser samtidig som vi holder verdiskapningen og sysselsettingen oppe på et høyt nivå.

I høst la det regjeringsoppnevnte utvalget for grønn konkurransekraft frem sine råd til hvordan regjeringen skal få til nettopp det.

 

Det blir viktig å sørge for grønn vekst fremover, mener YS-lederen

Under møtet i Klimarådet tok YS-lederen til orde for hvordan hun mener grønn konkurransekraft bør inn i Perspektivmeldingen.

I Perspektivmeldingen vil Regjeringen beskrive hvordan den skal legge til rette for verdiskaping og utvikling i en bærekraftig ramme.
– Det blir viktig å sørge for grønn vekst fremover, mente YS-leder Jorunn Berland.

– Grønn vekst er økt økonomisk aktivitet, men som belaster miljøet mindre. Vi må gjøre dagens økonomi grønnere og skape grønn konkurransekraft. Det handler både om å utvikle det vi har og å skape noe nytt, understreket hun.

YS etterlyser etter- og videreutdanning for vanlige arbeidstakere

– Det regjeringsoppnevnte utvalget for grønn konkurransekraft anbefaler målrettet forskning og utdanning. Det støtter YS. Men vi savner etter- og videreutdanning for vanlige arbeidstakere, påpekte Jorunn Berland da hun deltok på møtet i Klimarådet.

– Vi trenger tiltak som hever kompetansen ute på arbeidsplassene. Det vil gi resurseffektive løsninger og innovasjon, drevet frem av medarbeiderne, mente hun.

YS Arbeidslivsbarometer viser at arbeidstakerne er interessert i å skaffe seg mer utdanning, blant annet for å være bedre forberedt til å møte omstillingen som kommer.

Transportsektoren halverer utslippene innen 2030

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget har også gitt innspill til det videre arbeidet med Nasjonal transportplan, som skal være klar i løpet av våren.

Ett av scenariene til utvalget er at transportsektoren halverer utslippene i løpet av de neste fjorten årene. Om litt over tretti år slipper ikke transportsektoren ut noen klimagasser i det hele tatt.

Hva mener YS regjeringen bør gjøre med rådene fra ekspertutvalget?

– Overgang til biodrivstoff vil ventelig redusere utslippene av klimagasser fra veitransporten. Og i byene vil det hjelpe mye å bygge ut kollektivfeltene, sa YS-leder Jorunn Berland.

Mener Klimarådet at innspillene skal inn i Nasjonal transportplan, spurte klima- og miljøminister Vidar Helgesen i møtet 4. januar.

– Det vil være rart om innspillene fra transportbransjen ikke tas med i Nasjonal transportplan. Men også andre har gode, grønne innspill som bør med, for eksempel forslagene fra Yrkestrafikkforbundet i YS, svarte Berland.

Gunn Kristoffersen. Foto: Erik Norrud

Gunn Kristoffersen

Seniorrådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?