Har signert ny hovedavtale i KS

– Vi er fornøyd med at det er presisert at det skal føres reelle drøftinger om frikjøp og struktur på tillitsvalgtordningen, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune.

Hovedavtalen for KS-området gjelder fra 1. januar neste år.

I protokollen fra hovedavtaleforhandlingene er det også kommet inn viktige formuleringer.

– Vi har fått på plass at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene nå inngår som en del av partssamarbeidet, opplyser Thorkildsen.

Hovedavtalens formålsparagraf er også forsterket når det gjelder IA-arbeidet. Det står nå at partene er enige om at et kunnskapsbasert samarbeid på arbeidsplassnivå for et mer inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø er viktig.

YS Kommune har også fått gjennomslag for kravet om at arbeidstakere i streik opprettholder medlemskap AFP og tjenestepensjonsordningen ved en eventuell langvarig konflikt.

For YS Kommune var det et viktig å få på plass en protokolltekst om tillitsvalgtordningen, og det har YS Kommune lykkes med.

Her slås det nå fast at tillitsvalgtordningen, herunder struktur og frikjøp, utformes etter reelle drøftinger med de tillitsvalgte, jamfør Hovedavtalen del B § 3-3 a) og b).

Det er også nytt at tillitsvalgtordningen skal skrives ned for den enkelte organisasjon og arbeidsgiver. I tillegg står det at man i utformingen av tillitsvalgtordningen skal drøfte arbeidssituasjonen for tillitsvalgte i turnus.

Det har også kommet inn i protokollen at behovet for ytterligere frikjøp SKAL vurderes i forbindelse med større omstillinger, jamfør Hovedavtalen del B § 3-3 j).

Nye kommuner og fylkeskommuner gjennomgår store omstillinger som følge av endret kommunestruktur og regionreform. I slike omstillingsprosesser er det viktig med gode rammer for representativt partsarbeid i de nye kommunene/fylkeskommunene. Derfor har partene nedfelt i protokollen at man anbefaler at alle forhandlingssammenslutningene deltar i partssammensatte utvalg i omstillingsperioden.

Protokollen inneholder også tekst om tillitsvalgtes rett til permisjon med lønn for deltakelse i tillitsvalgtsopplæring i hovedavtale, hovedtariffavtale, tilknyttede særavtaler og lovbestemmelser, jamfør Hovedavtalen del B § 3-6.

Det skal settes ned et partssammensatt utvalg som skal arbeide i perioden med tittelen «Partssamarbeid om et arbeidsliv i endring».

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?