YS Kommune advarte mot nedskjæringer

‑ Jeg vil sterkt advare mot nedskjæringer i kommunene. Kommunene er store og viktige velferdsleverandører og har mange viktige oppgaver, gjennom pandemien som krever ekstra med ressurser og kapasitet, men ikke minst når pandemien er over og ny hverdag kommer tilbake, sier leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen.

Portrett av Leder for YS Kommunbe, Lizzie Ruud Thorkildsen.
Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS-forbundet Delta. Foto: Nadia Frantsen

Karl Håkon Sævold/Delta

Leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen, var klar da hun sammen med lederne for de øvrige forhandlingssammenslutningene i kommunene og KS, møtte representanter for regjeringen tirsdag 26. januar.

‑ Vi får meldinger fra våre tillitsvalgte om at de ekstra ressursene til kommunene som skal kompensere for pandemien ikke kommer helt frem til den enkelte enhet. Det må være sikkerhet for at koronaressursene settes inn der de skal brukes, sa Ruud Thorkildsen blant annet.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup kvitterte med at de ekstra koronamidlene skal gå til koronapandemien og ikke til andre tiltak. Astrup poengterte spesielt at sårbare barn må prioriteres.

Takket for innsats

Finansminister Jan Tore Sanner takket både organisasjonene og KS for den viktige innsatsen som både organisasjonene og medlemmene utfører hver dag ute i kommunene.

Lederen for YS Kommune var opptatt av å bruke all tilgjengelig kompetanse for å sikre vaksineringsberedskap. Hun tok til ordre for at det må vurderes å bruke kompetanse ut over de som jobber i kommunehelsetjenesten og grupper som tradisjonelt setter vaksiner.

‑ Alt helsepersonell kan ikke omdisponeres til vaksinering. Vi vil understreke at helsesykepleierne er en ressurs som ikke må omfordeles på en slik måte at tilbudet til barn og unge forringes, sa hun.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, Helse- og omsorgsdepartementet, sa at vaksineringsprogrammet fortsetter med den prioriteringen som er gitt.

Konsentrert da KS og partene i kommunesektoren møtte regjeringen.
Konsentrert da KS og partene i kommunesektoren møtte regjeringen.

Kompetanse og kvalitet

For YS Kommune er satsing på innovasjon, digitalisering og ny teknologi en forutsetning for å møte fremtidens behov for velferdstjenester av god kvalitet.

‑ Regjeringen må sørge for ressurser slik at kommunene kan iverksette kompetansetiltak for alle ansatte. Kompetanseutvikling med arbeidsplassen som læringsarena er viktig. Det trengs kompetansepåfyll gjennom hele yrkeslivet, fremholdt Ruud Thorkildsen.

Lederen for YS Kommune la vekt på at satsing på heltidsstillinger og økt grunnbemanning vil gi rom for innovasjon, digitalisering og ny teknologi samtidig som det leveres gode tjenester..

Arbeidsmiljø for både førstelinje og hjemmekontor

‑ Våre medlemmer innen helse, pleie og oppvekst strekker seg svært langt for å holde hjulene i gang. Det er belastende å være i beredskap og stå i usikkerhet over lang tid. Det er også krevende å ikke skulle møte på kontoret men ha arbeidsdagen sin hjemme. Både arbeidstid og tilpasning av arbeidsplassen blir krevende å ivareta på en forsvarlig måte, mente lederen for YS Kommune.

YS Kommune forutsetter at forsvarlighetsreglene i arbeidsmiljøloven må gjelde også ved hjemmekontorløsninger.

‑ Arbeidstid, arbeidsbelastning, smittevern, trygghet og forutsigbarhet må kontinuerlig vurderes. Det er derfor viktig med god og nær ledelse og god informasjon så ansatte har tillit til kriseledelsen, sa hun.

I de områdene av landet der smitten er stor står virksomhetsledere i en konstant beredskap da de er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene. Det er viktig at nasjonale myndigheter signaliserer at de erkjenner denne situasjonen og vektlegge tiltak som både kompenserer og avbøter for merarbeidet også for disse lederne.

Nytt møte i mars

Også LO Kommune, Unio Kommune og Akademikerne Kommune var opptatt av kommuneøkonomi, koronasituasjonen og digital kompetanse.

I tillegg til finansminister Jan Tore Sanner og kommunalminister Nikolai Astrup møtte representanter fra politisk ledelse ved statsministerens kontor, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Det legges opp til et nytt møte mellom aktuelle departementer og partene i kommunesektoren allerede i mars.

Karl Håkon Sævold/Delta

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?