Blir 2016 året vi snudde oss rundt?

– Den viktigste oppgaven for YS som ansvarlig part i arbeidslivet er å bidra til god omstilling og bærekraftige arbeidsplasser. Det er vi avhengige av hvis 2016 skal bli året vi snudde oss rundt, sier YS-leder Jorunn Berland.

Person i arbeidsklær med stige i handa på toppen av et tak.
Illustrasjonsfoto: Scanpix

Tall fra Statistisk sentralbyrå og NAV viser at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen. Prognosene for de neste årene tyder på en positiv utvikling. Dette er gledelig.

Å ha et høyt antall mennesker som står utenfor arbeidslivet er en av de største utfordringene for ethvert samfunn. Den nordiske velferdsmodellen er bygget på høy yrkesdeltakelse og at alle som kan bidrar i spleiselaget. Ledige hender er dyrt for samfunnet og tungt for den enkelte.

YS vil forsterke innsatsen der det trengs mest

Selv om ledigheten går noe ned i landet som helhet, er den fremdeles for høy, og det er fortsatt store utfordringer i enkelte regioner og i enkelte næringer. Derfor må vi fortsatt ha tydelige og målrettede tiltak rettet mot disse regionene. Mange av jobbene som har blitt borte i olje- og oljeservicenæringen vil ikke komme tilbake. I forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget i høst, tok YS til orde for å styrke tiltakspakken for Sør- og Vestlandet. Dette er helt nødvendig for å skape aktivitet som bidrar til sysselsetting og vekst på kort sikt. På litt lengre sikt må det skapes nye jobber i nye og eksisterende næringer i privat sektor.

Vi må satse sterkere på kompetanse

I dag er det oljerelatert næring som opplever de største utfordringene. Det neste tiåret vil hele det norske arbeidslivet møte nye utfordringer som kommer til å prege oss alle, hva vi jobber med og hvordan vi jobber. Eldrebølgen, klimatrusselen, sterkere global konkurranse og ikke minst digitaliseringen og automatiseringen er noen av disse. Hvordan vi møter det og hva vi skal møte det med er en kontinuerlig prosess uten mange svar. Den viktigste forutsetningen for at vi skal lykkes er å satse enda sterkere på kompetanse, det være seg gjennom forsterket innsats i etter- og videreutdanning, å satse på forskning og utvikling, å øke antallet studieplasser i fag næringslivet etterspør, å hindre frafall i videregående opplæring og opprette flere lærlingeplasser. Dette er nødvendige tiltak vi kan gjennomføre nå, og som vi vil bære fruktene av i årene fremover.

Omstillingsvillige arbeidstakere er vårt fortrinn

Omstilling er ikke noe nytt i Norge. Det nye nå er at det går raskere, og nye teknologier gjør sitt inntog i flere og flere områder både i arbeidslivet og privatlivet. YS Arbeidslivsbarometer for 2016 viser at den norske arbeidsstyrken er endringsvillig. Et flertall er villig til å ta mer utdanning, påta seg flere arbeidsoppgaver og mer ansvar i tiden fremover. Dette er et tegn på at den norske arbeidstakeren er omstillingsvillig og omstillingsdyktig. Her har vi et fortrinn foran mange andre land som opplever det samme som oss.

Året vi snudde oss rundt

Den viktigste oppgaven for oss som ansvarlige parter i arbeidslivet i årene fremover blir å bidra til at omstillingen blir vellykket og at det skapes bærekraftige arbeidsplasser for fremtiden. Det er vi avhengige av dersom 2016 skal bli året vi snudde oss rundt, og ikke den nye normalen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?