Perspektivmeldingen: - Kunnskap og investeringer viktig

– Norge kan ikke lenger høste ekstra velferdsgevinster på høy oljepris. Skal vi sikre fortsatt høy velferd, må det skapes nye arbeidsplasser i fastlandsbaserte næringer. Her er kunnskap og investeringer viktig.

YS-leder Jorunn Berland står på scenen pg underskriver Nasjonal kompetansepolitsk strategi
YS-leder Jorunn Berland signerer Nasjonal kompetansepolitisk strategi sammen med blant annet statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og de andre partene i arbeidslivet.

– I «Perspektivmeldingen 2017» gjør Regjeringen rede for hva den mener er Norges utfordringer fremover, og hva som er den beste strategien for å møte dem:

  • Et trygt arbeidsliv med lav ledighet og høy sysselsetting.
  • Velstandsveksten må nå fram til alle.
  • Få mer igjen for innsatsen, både i private og offentlige virksomheter.

– Statsminister Erna Solberg peker på at Norge er godt rustet for å møte fremtiden, og at vi må fortsette å ta gode valg. For YS er det viktig at vi blir enda bedre på omstilling. Vi må ha vekst i produktiviteten. Samtidig må vi klare å fordele velferdsveksten godt utover befolkningen. Her er arbeid og sysselsetting nøkkelen. Desuten må fagbevegelsen ha en sentral rolle også i fremtiden.

– Svaret på de fleste utfordringene som Perspektivmeldingen peker på, er at Norge må ha en befolkning med tilstrekkelig og riktig kompetanse. Regjeringen og partene i arbeidslivet har sammen utarbeidet en nasjonal kompetansepolitisk strategi. Strategien har mål og tiltak som vil kunne møte de utfordringene som trekkes frem i meldingen. Strategipartene må fortsette det gode samarbeidet når innholdet i strategien skal realiseres, og vi må være villige til å se på den økonomiske siden ved dette.

– Vi lever lenger enn før. Det er et tegn på høy velferd, men også en utfordring fordi det gir høyere forsørgelsesbyrde. Derfor mener vi eldre arbeidstakere med god helse og arbeidslyst må kunne stå lenger i jobb enn i dag. For å trygge nivået på velferdstjenestene må sysselsettingen økes. Vi må jobbe smartere. Det vil si at vi må ta i bruk teknologi som gjør at vi kan jobbe mindre mekanisk og heller bruke mer ressurser på for eksempel eldreomsorg.

– Regjeringen varsler at inndekningen skal skje ved økt, privat ansvar og ikke så mye ved økt skatt. YS vil følge balansen mellom disse to nøye. Vi mener en balansert bruk av virkemidlene er nødvendig for å sikre bred velferd i befolkningen og forhindre fremvekst av fattigdom. Selv om arbeid og sysselsetting er det mest effektive, må vi forberede oss på at det kan bli nødvendig også med andre virkemidler.

– Vi må også integrere personer med innvandrerbakgrunn bedre. Mange innvandrere står utenfor arbeidslivet eller har lav yrkesdeltakelse. Vi må legge til rette for at flere, særlig innvandrerkvinner, arbeider fulltid. Det vil sikre økonomisk selvstendighet, motvirke fattigdom og sikre velferd. Innvandrere må slippes inn i arbeidslivet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?