YS som organisasjon

YS består av 11 forskjellige forbund, med til sammen 240 000 medlemmer. Kongressen er YS’ høyeste myndighet, men hovedstyret leder YS mellom kongressene.

 

Møteplan for 2023

Møteplan for 2024

Kongressen er YS høyeste myndighet

Forbundene kan representeres med én representant for hvert påbegynte 3 000 medlem. I tillegg møter hovedstyrets medlemmer. Ved avstemning avgir representantene stemmer etter det antall medlemmer de representerer. YS-leder, 1. og 2. nestleder, samt ansattes representant har 1 stemme hver.

Antall medlemmer er samsvarende med det forbundene betaler kontingent for til YS pr. 1. januar hvert år. Ordinær kongress avholdes hvert fjerde år. Kongressen skal kalles inn med minst 3 måneders frist.

Saker som skal behandles på kongressen må meldes til hovedstyret senest seks uker før kongressen. Saksliste med hovedstyrets forslag og innstillinger og øvrige saksdokumenter må som hovedregel være tilsendt forbundene fire uker før kongressen.

Kongressen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemsmassen er representert. Kongressens avgjørelser treffes med absolutt flertall av de tilstedeværende stemmer, dersom ikke annet er bestemt.

Dette er kongressens oppgaver

 • Vedta politisk program, og økonomiplan.
 • Vedta antall sektorer.
 • Behandle kontrollutvalgets rapport.
 • Behandle innkomne saker, herunder forslag om vedtektsendringer.
 • Kongressen skal velge leder, 1. nestleder, 2. nestleder, 3 medlemmer til kontrollutvalget, og 1. og 2. varamedlem til kontrollutvalget.
 • Valg skal skje skriftlig dersom det er mer enn ett forslag eller minst ett forbund krever det. Den som velges må ha absolutt flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Ekstraordinær kongress

Ekstraordinær kongress innkalles av hovedstyret når leder eller flertallet av hovedstyret krever det, eller minst to forbund som representerer minst en tredjedel av det totale antall stemmer krever det.

Ekstraordinær kongress innkalles med minst fire ukers varsel. Saksdokumenter må være tilsendt forbundene minst to uker før møtet. Hovedstyret kan beslutte at ekstraordinær kongress skal avholdes elektronisk.

Hovedstyret leder YS mellom kongressene

Hovedstyret består av leder, 1. og 2. nestleder, samt én representant fra hvert forbund og leder av YS Stat. Videre kan forbundene møte med ytterligere en representant per 10 tusen medlemmer. Det møter én representant valgt av og blant de ansatte.

Ved avstemning stemmer representantene med det antall medlemmer de representerer, jf. § 6.3 annet ledd. YS-leder, 1. og 2. nestleder samt ansattes representant har 1 stemme hver.

Hovedstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av stemmene er representert og leder eller en av nestlederne er til stede. Antall medlemmer beregnes på samme måte som på kongressen, jf. § 6.3 annet ledd.

Hovedstyret skal

 • Vedta budsjett og regnskap.
 • Vedta handlingsplaner.
 • Vedta politikkdokumenter.
 • Vedta innstillinger i saker som skal behandles på kongressen.
 • Behandle styrets beretning.
 • Behandle revisjonsberetning og årsoppgjørsdisposisjoner.
 • Avgjøre hvilken sektor de enkelte tariffområder skal inngå i, samt godkjenne sektorenes vedtekter. Vedta opptak av nye forbund.
 • Velge revisor.
 • Behandle andre saker som bringes inn for styret.
 • Ansette leder av sekretariatet.

Hovedstyret skal møtes minst 4 ganger per år. Videre skal det avholdes hovedstyremøte når leder eller flertallet av hovedstyret krever det, eller minst to forbund som representerer minst en tredjedel av det totale antall stemmer krever det.

Dersom leder, 1. eller 2. nestleder fratrer i perioden skal det være automatisk opprykk. Hovedstyret foretar suppleringsvalg av 2. nestleder. Hovedstyret kan fatte vedtak i alle saker hvor myndigheten ikke spesielt er lagt til kongressen.

Senest seks måneder før kongress skal hovedstyret velge en valgkomite på fem medlemmer og fem personlige varamedlemmer etter forslag fra forbundene. Innstillinger fra valgkomitéen sendes til forbundene senest fire uker før kongressen.

Arbeidsutvalget (AU) består av leder, 1. og 2. nestleder. AU leder YS mellom hovedstyremøtene. AU avgjør selv hvor ofte de skal møtes.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?