Dine rettigheter som ung

Som ung i arbeidslivet er det viktig at du kjenner til rettighetene dine. Hvis ikke er risikoen større for at du må ta til takke med det arbeidsgiver tilbyr deg av lønns- og arbeidsvilkår, og ikke det du har krav på. Som arbeidstaker har du både rettigheter, men også plikter til å følge de reglene som gjelder på arbeidsplassen.

En lærling og en instruktør står ved en maskin. De har på orange hjelmer og blått arbeidstøy.
Goran Scekic. Foto: Erik Norrud

Goran Scekic

Rådgiver

I følge arbeidsmiljøloven § 14-6 skal det inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder selv om du bare er ansatt for en kort periode, eller har en deltidsjobb.

En arbeidsavtale skal inneholde følgende

 • Hvem som har inngått avtalen.
 • Hvor arbeidsplassen din er.
 • Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, samt forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiveren.
 • En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for når du skal begynne å arbeide i bedriften.
 • Forventet varighet dersom du skal arbeide der midlertidig. Rett til ferie og feriepenger, og hvordan ferietidspunktet fastsettes.
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
 • Lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, f.eks. pensjonsinnbetalinger og kost-/nattgodtgjørelse, og lønnsutbetalingsterminene.
 • Den normale daglige eller ukentlige arbeidstid.
 • Eventuell prøvetid.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som gjelder.

Prøvetid

Prøvetiden er vanligvis på 6 måneder, men kortere prøvetid kan avtales. Under prøvetiden gjelder normalt en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager, se arbeidsmiljøloven §15-6. Dersom du er ansatt med en bestemt prøvetid og blir sagt opp, må oppsigelsen være skriftlig begrunnet enten i din tilpassing til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet, se arbeidsmiljøloven § 15-3 (7). Du skal få klar beskjed underveis dersom det er noe ved arbeidsutførelsen som du må forbedre.

Minstelønn

Det er ingen lovfestet minstelønn i Norge. Hvis du er organisert bestemmes lønnen av gjeldende tariffavtale, forutsatt at bedriften har inngått tariffavtale.

Arbeidstid

Arbeidstiden skal ikke være mer enn 40 timer pr. uke og ikke mer enn ni timer pr. dag, (arbeidsmiljøloven § 10-4). Jobber du mer enn dette, har du normalt krav på overtidsbetaling. På de fleste arbeidsplasser i dag er det fastsatt en arbeidstid på 37,5 timer. Dersom dette er fastsatt vil arbeid utover dette være overtid.

Overtidsbetaling

Arbeidsmiljølovens § 10-6 sikrer deg et overtidstillegg på minst 40 % av ordinær timelønn. Dersom det gjelder en tariffavtale på arbeidsplassen din, ligger overtidstillegget normalt på mellom 50 og 100 %. Dette varierer ut i fra tidspunkt på døgnet og hvorvidt overtidsarbeidet skjer på en hverdag eller på en helge- eller helligdag.

Lønnsutbetaling

Når du skal få utbetalt lønn skal stå skrevet i din arbeidsavtale. Utbetalingstidspunktet for feriepenger reguleres av ferieloven, se under.

Feriepenger

Reglene for feriepenger finner du i ferieloven. Feriepengene utgjør minst 10,2 prosent av brutto inntekt fra arbeidsgiver det foregående år. Vanligvis utbetales feriepengene i forbindelse med lønnsutbetalingen for juni måned året etter. Dersom du slutter i jobben før 31.12 har du krav på å få utbetalt feriepenger sammen med sluttoppgjøret.

Feriepengene regnes som en del av inntekten din og beskattes på vanlig måte. Det som vanligvis skjer er at man betaler litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, for at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales.

Oppsigelsestid

I Norge er det minimum 1 mnd. gjensidig oppsigelsestid hvis ikke annet er avtalt eller fastsatt i tariffavtale, (arbeidsmiljøloven § 15-3).

Attest

Alle har rett til å få en attest når man slutter. Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakerens navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og arbeidsforholdets varighet. Det er mange arbeidsgivere som skriver en mer utfyllende attest. Sjekk ut hva som er vanlig der du jobber.

Sykefravær

Hvis du har jobbet i minst fire uker hos samme arbeidsgiver har du rett til sykepenger fra første fraværsdag. I de to første månedene forutsetter dette at du har sykmelding fra lege.
Har du jobbet på samme sted mer enn to måneder, er det nok med egenmelding hvis du ikke er syk i mer enn tre sammenhengende kalenderdager. Dette gjelder for fire enkelttilfeller av sykdom i løpet av 12 måneder. Ved egenmelding må du selv melde i fra til arbeidsgiver på den måten som arbeidsgiver bestemmer.

Dersom arbeidsplassen din har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) kan du bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager. Egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det er ikke begrensning på antall ganger retten kan benyttes.

Arbeidstid for ungdom

Hvis du er under 15 år kan du jobbe 2 timer i døgnet og 12 timer i uken. På undervisningsfrie dager kan du jobbe inntil 7 timer. Når du har skoleferie på minst en uke kan du jobbe inntil 7 timer i døgnet og 35 timer i uken.

Er du under 15 år og er med i en ordning med vekslende teoretisk og praktisk utdanning må arbeids- og skoletiden tilsammen ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken. For ungdom mellom 15 og 18 år må den alminnelige arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.

Personer under 18 år skal ikke arbeide overtid. (arbeidsmiljøloven kap. 11)

Goran Scekic. Foto: Erik Norrud

Goran Scekic

Rådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?