Fagskolen

Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring, fagbrev eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningens lengde varierer fra et halvt til to år.

Mennesker går opp og ned Karl Johan gate. De er godt kledd for det er høst.

Bente Søgaard

Seniorrådgiver

Fagskoleutdanningen er en del av tertiærutdanningen. Det vil si utdanning på nivå etter videregående opplæring.

Fagskoleutdanningen skiller seg samtidig fra høyere utdanning ved at det ikke stilles krav om studiekompetanse ved opptak, og ved at undervisningen ikke nødvendigvis er forskningsbasert. Fagskolen er viktig for mange av våre medlemmer som en videreutdanning etter fagbrev.

Fagskolene fyller en viktig funksjon spesielt i forhold til praktisk etter- og videreutdanning i et livslangt læringsperspektiv. Ansatte innen en rekke fagområder gis mulighet for faglig påfyll og en karriereutvikling på arbeidsplassen. Fagskoleloven tar utgangspunkt i at tilbudet av fagskoleutdanning skal styres av arbeidslivets etterspørsel etter kompetanse.

Det finnes både private og offentlige fagskoler. Det er NOKUT som godkjenner fagskoleutdanningene i Norge, blant annet ut i fra kriterier om relevans til arbeidslivet og at det bygger på videregående opplæring.

Pågående arbeid

Det arbeides for å styrke fagskolesektoren. Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden». (Meldingen følger opp NOU 2014:14: Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg.)

Dette er noen av tiltakene i stortingsmeldingen

 • Utviklingspott på 35 millioner kroner
 • Rett til å være del av en studentsamskipnad
 • Bedre overgang til universitets- og høyskoleutdanninger
 • Nytt nasjonalt opptakssystem
 • Ny tilskuddsordning for fagskoleutdanning
 • Ny kvalitetspris
 • Kartlegge og heve kompetansen blant fagskolelærerne
 • Bedre kunnskapsgrunnlag om fagskoleutdanningen
 • Treårig fagutdanning ved særlige tilfelle

YS om fagskolen

YS ønsker å styrke fagskolen som den viktigste videreutdanningen for de med fagbrev. Fagskolen må videreutvikles på egne premisser og betegnelsen fagskolepoeng bør beholdes da den er mer riktig og mer hensiktsmessig enn studiepoeng. Det er også viktig at finanseringen av fagskolene styrkes og gjøres mer forutsigbar, og at overgangsmuligheter inn i annen høyere utdanning styrkes.

YS mener

 • At fagskolens tilbudsstruktur må forankres hos partene i arbeidslivet.
 • At overgangsmulighetene mellom fagskole og høyere utdanning skal styrkes.
 • At det må utarbeides en felles finansieringsordning for alle utdanningstilbudene på fagskolenivå.
 • At man fortsatt skal benytte fagskolepoeng i fagskolen.

Slik deltar YS i arbeidet på nasjonalt nivå

YS deltar i ulike viktige fora om fagskolen. YS og YS-forbundet Delta har en varaplass i nasjonalt fagskoleråd , og har også en plass i nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag. I tillegg er fagskolen et viktig tema for mange av de yrkesopplæringsnemndene der YS er representert, selv om disse primært arbeider med videregående opplæring.

Nyttig informasjon om fagskolen

 NOU 2014:14 «Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg»

Bente Søgaard

Seniorrådgiver