Utdanning og kompetanse

Kompetanse er vår viktigste ressurs. Kompetanse gir vekst og verdiskaping. Derfor mener YS det må  være høy kvalitet på utdanningssystemet og at alle må få tilbud om etter- og videreutdanning. YS skal være aktiv og synlig på arenaer der utdannings- og kompetansepolitikken utformes og utøves. Det gjelder både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvis vi skal utvikle velferdssamfunnet og sikre høy sysselsetting og verdiskaping må det være samsvar mellom den kompetanse befolkningen har og den kompetansen arbeidslivet trenger.  Sammen med de andre partene i arbeidslivet har YS ansvar for å utvikle en utdannings- og kompetansepolitikk som stimulerer til livslang læring.

YS’ politikk for livslang læring

YS vil arbeide for:

  • Et arbeids- og samfunnsliv der alle har mulighet til å ta i bruk, videreutvikle og tilegne seg nødvendig kompetanse.
  • At det etableres finansieringsordninger i grunnopplæringen og innen etter- og videreutdanning for voksne.
  • Fler læreplasser, slik at både unge og voksne får fullført videregående opplæring.
  • At rettighetene til videregående opplæring utvides.
Jente setter på gulvet i et bibliotek og blar i bøker
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?