- Likelønnsprosessen i EU er styrket

EU-kommisjonen presenterte i mars 2021 sin nye politikk for å fremme likelønn mellom kvinner og menn gjennom åpenhet om lønnsspørsmål. – Dette skjedde gjennom et forslag til et direktiv om “Pay Transparency” (åpenhet om lønn), opplyser YS’ nestleder Hans-Erik Skjæggerud.

YS
Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon

Nå har EU-parlamentet behandlet et justert forslag til direktiv om åpenhet om lønn som forutsetning for likelønn. Gjennom den politiske prosessen har direktivet blitt styrket på flere områder:

  • Arbeidstakerorganisasjoner (“trade unions”) er nå omtalt ti steder i direktivteksten, mens det opprinnelige forslaget kun snakket om “representanter for arbeidstakerne”. 
  • Dette betyr at direktivet nå anerkjenner viktigheten av kollektive forhandlinger mellom organiserte parter i arbeidslivet som strategi for likestilling og likelønn. 
  • Kravene til systematisk likelønnsarbeid er redusert fra å gjelde virksomheter med over 250 ansatte til et minstenivå på 50 ansatte. 

Dessuten har disse opprinnelige forslagene fått tilslutning:

  • Bevisbyrden i likelønnssaker skal ligge på arbeidsgiver.
  • Arbeidsgivere må synliggjøre hvilket lønnsnivå en utlyst stilling skal ligge på, og det vil bli forbudt å spørre jobbsøkere om hvilket lønnsnivå de har fra før.
  • Arbeidstakere som har samme arbeidsgiver skal ha tilgang til informasjon som gjør det mulig å avdekke diskriminerende lønnsgap i virksomheten. 
  • Det blir forbudt å pålegge arbeidstakere taushetsplikt om egne lønnsvilkår.

– Vi er svært glade for at forslaget har blitt styrket gjennom den politiske behandlingen i EU-parlamentet. Vi var bekymret for at direktivet ville bli for svakt til å kunne bety reelle endringer, sier YS’ nestleder, Hans-Erik Skjæggerud. 

– Det er spesielt viktig at direktivteksten etter behandlingen i EU-parlamentet forholder seg til fagbevegelsen som viktige aktører i likelønnsarbeidet. Kollektive forhandlinger mellom likeverdige parter er en forutsetning for å kunne skape mer rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for alle uansett kjønn. Vi ser derfor frem til det videre arbeidet med iverksetting av dette direktivet både på europeisk og nasjonalt nivå, sier Skjæggerud.

Du kan lese mer om arbeidet med direktivet her:

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?