Nytt verktøy for likelønn i EU

Da EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen tiltrådte i 2019, lovet hun å presentere nye og bindende virkemidler til arbeidet for likelønn i løpet av sine første 100 dager. Det skulle ta 460 dager før løftet ble innfridd, men nå er forslaget endelig kommet på bordet.

- Det er alarmerende at så få forstår hvilke konsekvenser det grønne skiftet har for egen jobb, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB

4. mars presenterte EU-kommisjonen sin nye politikk for å fremme likelønn mellom kvinner og menn gjennom åpenhet om lønnsspørsmål. Dette skjedde gjennom et forslag til et direktiv om “Pay Transparency”, dvs. åpenhet om lønn.

– Forslaget fra EU-kommisjonen inneholder flere positive elementer som også vil kunne styrke likelønnsarbeidet i Norge. Samtidig er vi skuffet over at direktivet ikke er tydelig vedrørende viktigheten av kollektive forhandlinger mellom organiserte parter i arbeidslivet som strategi for likestilling og likelønn. Kravene til systematisk likelønnsarbeid vil også bare gjelde virksomheter med over 250 ansatte, og denne terskelen bør senkes betydelig.

– Vi håper derfor at direktivet vil bli ytterligere styrket gjennom den videre politiske prosessen, som YS følger gjennom vår europeiske paraplyorganisasjon, sier YS’ nestleder Hans-Erik Skjæggerud.

Forslagene fra EU-kommisjonen

De første kommentarene fra den europeiske fagbevegelsen. 

Fakta om forslaget fra EU-kommisjonen

 • Direktivet vil sette minstekrav til hvordan EU-landene arbeider med likelønn. Landene vil uansett kunne ha sterkere lov- og avtaleverk enn dette.
 • Direktivet vil gjelde i både offentlig og privat sektor.
 • Medlemslandene må sørge for at arbeidsgiverne har lønnssystemer som legger til rette for både lik lønn for likt arbeid og for arbeid av lik verdi.
 • Arbeidsgivere må synliggjøre hvilket lønnsnivå en utlyst stilling skal ligge på, og det vil bli forbudt å spørre jobbsøkere om hvilket lønnsnivå de har fra før.
 • Arbeidsgivere med minst 250 ansatte skal hvert år offentliggjøre en analyse av likelønnssituasjonen i virksomheten.
 • Arbeidstakere får rett til informasjon om kvinners og menns lønnsnivå for kategorier arbeidstakere som utfører samme arbeid eller arbeid med tilsvarende verdi. Arbeidsgivere har en årlig plikt til å informere sine ansatte om denne rettigheten.
 • Bevisbyrden i likelønnssaker skal ligge på arbeidsgiver.
 • Arbeidsgiver må dekke omkostninger i likelønnssaker hvor arbeidstaker vinner frem, men kan ikke be arbeidstaker dekke saksomkostninger når det dømmes i arbeidsgiverens favør.
 • Medlemslandene skal innføre bøter for brudd på direktivet, og bøtene må være såpass høye at de har en reell effekt.
 • I offentlige anbud skal det settes krav til at leverandørene forholder seg til dette regelverket.
 • Medlemslandene kan overlate gjennomføringen av direktivet til partene i arbeidslivet når både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden ber om dette. Det forutsettes imidlertid at medlemslandene garanterer for at kravene blir oppfylt.

Likelønn – et sammensatt tema — YS

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?