Fornøyd med satsingen på aktivitet og kompetanse

– Vi er glad for at Regjeringen har lyttet til kravene våre om sterk satsing på aktivitet og kompetanse, sier YS-leder Erik Kollerud. Fredag la Regjeringen frem nye tiltak for å ta landet ut av koronakrisen.

Portett av YS-leder Erik Kollerud mot orange bakgrunn.
YS-leder Erik Kollerud. Foto: NTB Kommunikasjon

– Det viktigste nå er å få de arbeidsledige og permitterte tilbake i jobb og aktiviteten i norsk økonomi opp. Derfor er det positivt at det settes i gang flere offentlige investerings- og vedlikeholdsprosjekter. Vi har også etterlyst en grønn omstillingspakke og særlige tiltak til reiselivsnæringen. Det leveres det på nå, sier Kollerud.

Klare krav til Regjeringens neste tiltakspakke

Modell for lønnstilskuddsordning i tråd med YS’ innspill

Regjeringen foreslår også at det innføres en lønnstilskuddsordning, som skal bidra til at bedrifter tar permitterte raskere tilbake i jobb. Modellen er stort sett i tråd med YS’ innspill.

– Innretningen på ordningen er god. Flere kommer raskere tilbake i aktivitet, samtidig som ordningen hindrer at noen bedrifter permitterer unødig. Vi ønsker lengre varighet på ordningen og høyere tilskudd per ansatt. Dette forventer vi at behandlingen i Stortinget vil justere, understreker YS-lederen.

Arbeidstakere med minst formell kompetanse blir ofte mest skadelidende

Regjeringen øker bevilgningene til lærlingtilskudd, permitterte og ledige uten videregående opplæring og ordningen “Fagbrev på jobb”.

– Det er viktig at midlene kommer raskt ut i førstelinja. Det er ofte mennesker med minst formell kompetanse som blir mest skadelidende i en krise. Vi må unngå at disse faller helt ut av arbeidslivet, sier Kollerud.

Etterlyser tilbud som raskt kan få permitterte og ledige over i utdanning

YS-lederen etterlyser større satsing på tilbud som raskt kan få permitterte og ledige over i utdanning.

– Det må bli enklere å kombinere jobb og kompetanseheving. Mange av de som er permittert nå vil ikke kunne komme tilbake i full jobb på en god stund. De bør kunne nyttiggjøre seg tiden fremover til å heve kompetansen og slik bli mer attraktive i arbeidsmarkedet, sier Kollerud.

– Rammetilskuddet til kommunene økes, men det er ikke godt nok

YS-lederen er kritisk til at regjeringen ikke gir en garanti om at kommunenes tap og økte utgifter i forbindelse med krisen skal fullfinansieres.

– Vi registrerer at rammetilskuddet til kommunene økes, men det er ikke godt nok. Kommunene må få en garanti, slik at de kan være sikre på å opprettholde tilbudet til innbyggerne også til høsten, sier Kollerud.

Vil avvikle en rekke midlertidige ordninger utover høsten

Regjeringen foreslår en gradvis avvikling av en rekke midlertidige ordninger utover høsten, herunder å øke arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering og en reduksjon i kontantstøtten for næringslivet.

– Det er fornuftig å starte veien mot en normalsituasjon. Målet må være å komme raskest mulig tilbake til et sunt og godt næringsliv, som kan stå på egne bein. Men vi må trappe ned i et fornuftig tempo, sier Kollerud.

– Det er for tidlig å gå tilbake til de vanlige ytelsene under permitteringsreglene. YS vil be Stortinget om å ikke kutte i perioden med full lønn for nye permitterte. Samtidig er vi glad for at perioden med økt ytelse for de som allerede er permittert forlenges inntil videre, sier han.

YS mener reiseliv og transport trenger friske, likvide midler

Regjeringen foreslår en tilskuddsordning til reiselivsbransjen på 250 millioner kroner.

I tillegg økes rammen for kjøp av innenriksruter økes med en milliard kroner.

YS mener dette er en god start, men langt på vei nok for å redde selskapene i luftfarten og reiselivsnæringen for øvrig. YS mener Regjeringen må komme med en krisepakke 2, som består av friske likvide midler.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?