Flere virkemidler mot kriminalitet i arbeidslivet

– Regjeringen vil blant annet styrke delingen av informasjon mellom de offentlige etatene for å bekjempe kriminaliteten i arbeidslivet. Det er et godt tiltak.

Kvinne betaler kontant til håndverker; svart arbeid; kontanter, cash, betaling, lønn, penger.
 Foto: © Kerstin Mertens / Samfoto
Arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter. Foto: © Kerstin Mertens/Samfoto

– Regjeringen har lagt frem en revidert strategi for hvordan kriminaliteten i arbeidslivet skal bekjempes.

– Kriminalitet i arbeidslivet er komplekst og gjelder både lønns- og arbeidsforhold, trygde-, skatte- eller avgiftskriminalitet og ulike former for organisert kriminalitet. Dette er en god strategi, med flere, nye virkemidler.

– Det er bred enighet mellom partene i arbeidslivet om å prioritere kampen mot arbeidslivskriminalitet og å styrke virkemiddelapparatet.

Kriminaliteten i arbeidslivet hardner til

– Tilbakemeldinger fra YS-forbundene tilsier at forholdene i deler av arbeidslivet hardner til. Det skjer både i form av økt kriminalitet, men også i form av hardere press i arbeidshverdagen med økt konkurranse, omstillinger og usikkerhet. Dette gir grobunn for useriøs virksomhet.

– Regjeringen vil at delingen av informasjon mellom etatene skal bli bedre og øke fokuset på forbrukermarkedet.

– YS er glad for at regjeringen legger opp til at det skal jobbes bredt med tiltak som vil styrke informasjonsdelingen. Samarbeid på tvers av etatene avhenger av smidig og tilstrekkelig deling av informasjon. En bred gjennomgang, og parallelle prosesser, må ikke hindre at endringer kan gjennomføres raskt. Vi vet allerede mye om hva som hindrer god informasjonsdeling.

Dette er tiltakene regjeringen foreslår i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Øker innsatsen mot det private forbrukermarkedet

– Regjeringen vil at det skal bli lettere å finne frem til de seriøse aktørene og vanskeligere for de useriøse aktørene å tilby sine tjenester. Dette skal blant annet skje gjennom tiltak overfor offentlige oppdragsgivere, bevisstgjøring av forbrukere og styrking av samspillet med profesjonelle private innkjøpere.

– YS har lenge ment at det offentlige bør gå foran når det gjelder regler for innkjøp av varer og tjenester, men er glad for at regjeringen nå styrker innsatsen mot det private forbrukermarkedet. Det er det største og vanskeligste området å regulere.

– Vi erfarer at det svarte markedet er enormt. Spesielt innenfor renhold og bygg.

Bedre registre og forvaltning av identiteter

– Regjeringen legger opp til bedre registerordninger og identitetsforvaltning i den reviderte strategien. Bruk av falsk og uriktig identitet gjør det blant annet mulig å operere med fiktive arbeidskontrakter og ansettelsesforhold.

– Med bakgrunn i innspill fra våre medlemmer i transportsektoren reiste YS allerede ved oppstart av det første bransjeprogrammet i transport krav om at det måtte etableres et transportregister.

– Dette arbeidet har tatt tid fra regjeringens side, og vi er fortsatt ikke i havn. Det er også usikkert om det forslaget som nå ligger på bordet, men som ikke er implementert, vil gi tilstrekkelig informasjon for å forebygge kriminalitet på norske veier.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?