Arbeidsmarked

Det er arbeid som skaper verdiene. Vi er bedre rustet enn mange andre land både til å omstille økonomien og til å integrere flere i arbeidslivet. YS er beredt til å være med på den omstillingen av norsk økonomi som er nødvendig for å sikre oss trygge og lønnsomme arbeidsplasser og et fortsatt høyt  velferdsnivå.

  • YS skal bidra til høy sysselsetting og lav ledighet i Norge.
  • YS mener alle bør ha lik tilgang til arbeidsmarkedet.
  • YS mener arbeidsmarkedspolitikken skal sikre at færre faller utenfor.
En rød hjelm ligger på et blått bord sammen med et par arbeidshansker.

Mange i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet av ulike grunner, eller har redusert arbeidsevne og/eller jobber deltid.

Et viktig mål er å få sysselsatt flest mulig. Et målrettet og effektiv arbeidsmarked er nøkkelen til høy produktivitet og høy vekst i samfunnet, og derigjennom bedre velferd.

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk gir tilgang på arbeidskraft, motvirker avgang fra arbeidslivet til trygd, reduserer arbeidsledigheten, hjelper arbeidssøkere ut i jobb og sikrer inntektsgrunnlaget til personer som ikke har arbeidsinntekt.

Slik fungerer den norske supermodellen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?