Arbeidsmarked og velferd

YS er beredt til å være med på den omstillingen av norsk økonomi som er nødvendig for å sikre oss trygge lønnsomme arbeidsplasser og et fortsatt høyt  velferdsnivå. Arbeidsmarkedet er den viktigste arenaen for verdiskaping og fordeling. Den viktigste mekanismen for fordeling er lønn og lønnsdannelsen. Høy sysselsetting inkluderer og hindrer fattigdom. Et godt arbeidsmiljø er viktig for alle, og sikrer at arbeidstakere finner mening i arbeidet, yter mer og kan stå lenger i jobb. Et godt arbeidsmiljø ivaretas best gjennom et sterkt lov- og avtaleverk, de ansattes deltakelse og medbestemmelse på arbeidsplassen og partssamarbeid på alle nivåer.

  • YS ønsker minst mulige forskjeller.
  • YS støtter arbeidslinja og målet om full sysselsetting for alle.
  • YS mener offentlig sektor må ha nok ressurser og arbeidskraft til å sikre produksjon av velferdstjenester av høy kvalitet.
  • YS mener den norske velferdsstaten må være bærekraftig også i fremtiden.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?