Arbeidsmarked og velferd

YS er beredt til å være med på den omstillingen av norsk økonomi som er nødvendig for å sikre oss trygge lønnsomme arbeidsplasser og et fortsatt høyt  velferdsnivå. Arbeidsmarkedet er den viktigste arenaen for verdiskaping og fordeling. Den viktigste mekanismen for fordeling er lønn og lønnsdannelsen. Høy sysselsetting inkluderer og hindrer fattigdom. Et godt arbeidsmiljø er viktig for alle, og sikrer at arbeidstakere finner mening i arbeidet, yter mer og kan stå lenger i jobb. Et godt arbeidsmiljø ivaretas best gjennom et sterkt lov- og avtaleverk, de ansattes deltakelse og medbestemmelse på arbeidsplassen og partssamarbeid på alle nivåer.

En pleier i hvite klær haster ned en korridor på et sykehus. Foto: Delta