Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Et godt arbeidsmiljø er viktig for at arbeidslivet skal være godt for alle. Et godt arbeidsmiljø ivaretas best gjennom et sterkt lov- og avtaleverk, de ansattes deltakelse og medbestemmelse på arbeidsplassen og partssamarbeid på alle nivåer.

  • YS mener arbeidsmiljøloven skal ivareta alle arbeidstakeres behov for vern.
  • YS mener vernehensynet ivaretas best gjennom et samspill mellom lov og avtale mellom partene.
  • YS mener at normalarbeidsdagen skal være retningsgivende for arbeidstakeres behov for vern.
Advarselsskilt med påbud om hørselsvern. Støysone. Støy gir hørselsskade.  Foto: © Tore Wuttudal/Samfoto
Håvard Lismoen. Foto: Erik Norrud

Håvard Lismoen

Fagsjef

Reguleringen av arbeidslivet må avveie ulike hensyn og interesser.

For det første er det hensynet til arbeidstakernes trygghet, helse og velferd. For det andre er det arbeidslivets og samfunnets interesse i å forebygge helseskader hos arbeidstakere og sikre høy yrkesdeltakelse. For det tredje er det hensynet til verdiskapning i virksomhetene.

Arbeidslivet reguleres gjennom et komplekst samspill av lover, avtaler og kollektive organisasjoner på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. I dette samspillet er alle deler i utgangspunktet like viktig for at reguleringen skal fungere.

Arbeidstilsynets hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Petroleumstilsynet (Ptil) er et selvstendig, statlig tilsynsorgan med myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.

Håvard Lismoen. Foto: Erik Norrud

Håvard Lismoen

Fagsjef
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?