Familie- og likestillingspolitikk

YS vil at alle uansett kjønn skal kunne forsørge seg selv, ha en fullverdig tilknytning til arbeidslivet og være likeverdige omsorgspersoner. Dette forutsetter at arbeidslivet og samfunnet legger til rette for at den enkelte kan kombinere yrkesaktivitet med omsorgsoppgaver i ulike livsfaser.

Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Seniorrådgiver

YS vil at både kvinner og menn skal kunne forsørge seg selv.

Derfor arbeider YS for at:

 • Alle som jobber full stilling skal ha en lønn de kan forsørge seg og sine barn med.
 • Kjønnsbaserte lønnsforskjeller avskaffes, blant annet ved at kvinnedominerte yrker vurderes på lik linje med sammenlignbare mannsyrker. YS vil også ha spesielt fokus på lønnsforskjeller som oppstår i forbindelse med fødsler og permisjoner.
 • Alle arbeidstakere får et forsvarlig og tilrettelagt arbeidsmiljø som gjør det mulig å jobbe full stilling hele yrkeslivet.
 • Heltidskulturen styrkes og deltidsbruken reduseres i alle deler av arbeidslivet.

YS vil at både kvinner og menn skal kunne ha en fullverdig tilknytning til arbeidslivet.

Derfor arbeider YS for at:

 • Faste heltidsstillinger skal være normen i arbeidslivet.
 • Atypiske ansettelsesformer ikke skal svekke kvinners stilling i arbeidslivet.
 • Arbeidstakere ikke utsettes for diskriminering i forbindelse med graviditet, fødsler og permisjoner.
 • Arbeidstakernes real- og formalkompetanse verdsettes og videreutvikles uavhengig av kjønn.

YS vil at både kvinner og menn skal kunne være likeverdige omsorgspersoner.

Derfor arbeider YS for at:

 • Arbeidslivet legger til rette for at både mødre og fedre kan være fullverdige arbeidstakere og omsorgspersoner.
 • Fedre skal få selvstendig opptjeningsrett til fødselspenger uavhengig av mors aktivitet.
 • Arbeidsgivere og tillitsvalgte skal stimulere til at fedre styrkes som omsorgspersoner i familien, f.eks. ved å ta ut mer permisjon eller være hjemme med syke barn.
 • Kontantstøtten fjernes, og erstattes av en støtte for småbarnsfamilier som har søkt og venter på barnehageplass.

 

Familie- og likestillingspolitisk dokument for YS som PDF

Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Seniorrådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?