Klima og miljø

Det er naturlig og nødvendig for YS som hovedorganisasjon og samfunnsaktør å være aktiv i den klima- og miljøpolitiske debatten og bidra til at alle sider ved arbeidslivet har bærekraftig utvikling som et viktig mål.

Virksomhetenes forbruk av ressurser og behandlingen av rest/avfall har direkte påvirkning på naturen og på klimaet som omgir oss. Vi ønsker å bidra til utviklingen av bærekraftige arbeidsplasser og sette våre medlemmer og medlemsforbund i stand til å være aktive deltakere i dette arbeidet. Vår ambisjon er at bærekraftige miljø- og klimahensyn etableres som mål innenfor alle bransjer.

– Vi mener at den beste måten vi kan beskytte våre arbeidsplasser og medlemmer på er å være aktive i å utvikle et bærekraftig arbeidsliv, som møter både dagens og morgendagens krav og behov. Våre forutsetninger for en slik utvikling vil være en rettferdig omstilling.

Mange må bidra for å nå de norske klimamålene

Debatten om klimaendringer, FNs årlige klimaforhandlinger,  og internasjonale klimaavtaler har satt et stort fokus på klimagassutslipp. Under FNs klimakonferanse i Paris i desember 2015 ble partene enige om å holde den globale temperaturøkningen godt under to grader celsius sammenlignet med før-industrielt nivå, og tilstrebe å holde temperaturøkningen under 1,5 grader.

Norges bidrag til Parisavtalen er å kutte norske utslipp med minst 40 prosent i 2030, sammenlignet med 1990. Dette skal gjennomføres sammen med EU. Dette er et ambisiøst mål, som vil kreve bidrag fra mange.

Myndighetene vil ta i bruk en rekke virkemidler som vil påvirke virksomhetene. Virksomhetens arbeid med å redusere sine utslipp kan gi positive effekter som bedre ressursutnyttelse og bedre økonomi, samt fornøyde ansatte, kunder og samfunn. Det vil være nært knyttet til virksomhetenes samfunnsansvar.

YS er miljøfyrtårnsertifisert

YS var første hovedorganisasjon på arbeidstakersiden som ble miljøsertifisert. I desember 2008 fikk vi vårt første sertifikat fra stiftelsen Miljøfyrtårn, som beviste at vi har satt i system og gjennomført en rekke miljøbevisste tiltak. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Nesten 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn per juni 2016. Vår innrapportering for 2023 kan fås på forespørsel til post@ys.no Vi oppfordrer alle til å bli miljøfyrtårnsertifisert.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?