Fag- og yrkesopplæring

Fag- og yrkesopplæring er en viktig del av utdanningssystemet vårt. Fagbrev er en etterspurt kompetanse i arbeidslivet. Fremskrivningene forteller oss at dette vil være en etterspurt kompetanse også i fremtiden. YS mener fag- og yrkesopplæring må fremheves som et attraktivt yrkesvalg for ungdom. Vi vil arbeide for at også flere voksne får anledning til å ta fagbrev.

Folk som går på Karl Johan i Oslo.
Bente Søgaard . Foto: Erik Norrud

Bente Søgaard

Seniorrådgiver

Alle som har fullført grunnskolen og som ikke tidligere har gjennomført videregående opplæring, har rett til dette. Det er fylkeskommunenes ansvar å ha et tilbud om videregåendeopplæring til alle med rett til opplæring.

Hovedmodellen i fagopplæringen er to års opplæring i skole og to års opplæring i bedrift. Det har i flere år vært en utfordring at det er et stort antall elever hvert år som ikke får læreplass etter å ha fullført to års opplæring i skole. YS har sammen med de andre partene i arbeidslivet underskrevet «Samfunnskontrakt for flere læreplasser» og arbeider aktivt for rekruttering av flere lærebedrifter og læreplasser.

Voksne som kan dokumentere minst fem års allsidig arbeidspraksis innen et fagområde, kan avlegge fag- eller svenneprøven etter praksiskandidatordningen.

Dette mener YS om fag- og yrkesopplæringen

YS mener at det ikke er elevens ønsker alene som skal ligge til grunn for antall skoleplasser som opprettes i videregående opplæring. Hvis vi skal nå målsettingen om at alle som er kvalifisert til læreplass skal få dette, mener YS at det også må tas hensyn til etterspørselen etter kompetanse i arbeidslivet og det antallet læreplasser næringslivet har anledning til å opprette med utgangspunkt i behovet for faglært arbeidskraft.

Ett av tiltakene under Samfunnskontrakten har vært Lærlingeløftet. I tillegg til ulike kampanjer, er det laget en hjemmeside med mye nyttig informasjon om lærlingeordningen og det å være lærebedrift.

YS mener

  • Det må være en målsetting at alle som har fullført og bestått Vg2 får læreplass.
  • Tilskuddet til lærebedrifter må tilsvare kostnaden til en skoleplass.
  • Det må etableres et godt system for verdsetting av voksnes kompetanse.
  • Det må etableres fleksible opplæringsmodeller for både ungdom og voksne.
  • Det må åpnes for flere overganger mellom fagbrev og høyere utdanning.
  • Opplæringstilbudet i videregående opplæring må svare til arbeidslivets behov for kompetanse.
  • Det må arbeides for bedre samsvar mellom skoleplassene som opprettes i videregående skole og de læreplassene arbeidslivet har.

YS arbeider aktivt både på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå

På nasjonal nivå er YS representert i SRY (Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring) og i følgende faglige råd, (oppnevningsperiode 2012 – 2017):
Helse- og oppvekstfag
Service- og samferdsel
Restaurant- og matfag
Design- og håndverk
Medie- og kommunikasjon
Bygg- og anlegg

På fylkeskommunalt nivå er YS representert i Yrkesopplæringsnemndene i følgende fylkeskommuner, (oppnevningsperiode 2016-2019):
Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Sogn og Fjordane, Telemark, Vest-Agder og Østfold

YS har også representanter i prøvenemndene i en rekke fag i de fleste fylkeskommunene.

Nyttig informasjon om fag- og yrkesopplæring

Samfunnskontrakt for flere læreplasser

Dette mener Regjeringen om ny samfunnskontrakt for flere læreplasser

Utdanningsprogram i videregående opplæring

Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse — Samordnet innsats for voksnes læring

Bente Søgaard . Foto: Erik Norrud

Bente Søgaard

Seniorrådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?