Delingsøkonomi

Ny teknologi har akselerert fremveksten av nye måter å organisere arbeid, produksjon og tjenesteyting. Fenomenet har mange navn, men en fellesnevner er at det både utfordrer og skaper muligheter i det etablerte og institusjonelle arbeidslivet.

Nærbilde av en ugjenkjennelig kvinne med en telefon i hånda med appen til Uber. Foto: Istock

Delingsøkonomi blir ofte brukt som en fellesbetegnelse på hvordan privatpersoner bruker internett og ny teknologi til å kjøpe, selge, leie eller bytte varer og tjenester seg imellom. Andre betegnelser på dette er plattformøkonomi, samhandlingsøkonomi osv. Det finnes flere positive sider ved delingsøkonomi. Ved å dele mer kan folk spare penger, bruke ledige ressurser og spare miljøet for unødvendig materielt forbruk. Flere vil ha muligheter til å tjene penger. Den kan skape økt konkurranse som kan være positivt for forbrukerne og delingsøkonomien fremmer også innovasjon og nye forretningsmuligheter.

Innenfor samlebegrepet delingsøkonomi finner vi en fremvekst av nye arbeidsformer slik som plattformarbeidere. Dette er enkeltpersoner som tar på seg oppdrag via en «app», og der det er en eier av «appen», men hvor det ikke finnes en klar arbeidsgiver. YS ser noen vesentlige utfordringer knyttet til hvordan vi skal håndtere dette fenomenet i dagens økonomi og arbeidsliv. Hittil er ikke omfanget av delingsøkonomi stort i Norge, men vi må allikevel forsøke å forstå mulige konsekvenser, og gjennomføre tilhørende tiltak for å ivareta aktørene både innenfor og utenfor delingsøkonomien.

Delingsøkonomien utfordrer det institusjonelle arbeidslivet

Rettferdig konkurranse, bevaring av den norske modellen og ivaretakelse av arbeidstakerne er YS’ utgangspunkt. Maktbalansen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver forandres. Makten ligger i større grad hos virksomhetene som dikterer tilknytningsformer og som reserverer seg retten til å endre vilkårene. Risikoen bæres i stor grad av den som utfører tjenesten. Arbeidsmiljøloven fordrer at det finnes en arbeidstaker og en arbeidsgiver. Hvem er arbeidsgiver i triangelet teknologisk plattform, tjenesteutøver og kunde?

YS mener derfor at det vil være viktig å sette fokus på uklarheten i roller, ansvar og rettigheter i tillegg til å kartlegge andre potensielle utfordringer.

Regjeringsoppnevnt utvalg skal vurdere delingsøkonomien

Regjeringen har etablert et utvalg for å vurdere muligheter og utfordringer som framveksten av delingsøkonomi reiser. Delingsøkonomiutvalget skal blant annet vurdere mulige virkninger av delingsøkonomien for arbeidslivet, herunder for arbeidstakere og oppdragstakere.

Utvalget skal vurdere konsekvensene av at det kan bli flere selvstendige næringsdrivende, og vurdere hvilken betydning en slik utvikling kan ha for samarbeidet i arbeidslivet. Utvalget leverer sin rapport innen 1. februar 2017. YS har levert innspill til utvalget.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?