Høringer om verdiskaping og bærekraft

YS høringsuttalelser om verdiskaping og bærekraft er basert på vår politikk og det vedtatte prinsipprogrammet. Høringsuttalelsene utformes etter innspill fra forbundene, og noen ganger etableres det interne arbeidsgrupper. Relevante YS-forbund kan være direkte høringsinstanser og sender inn egne høringssvar.

Høringsinnspill til NOU 2017:4 Delingsøkonomien
Arbeidslivet er i endring. Fremveksten av nye organisasjons – og forretningsmodeller basert blant annet på delingsøkonomi gjør at vi må se på om vi har passende ordninger, lover og regler for å ivareta aktørene i det nye arbeidslivet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?