Inkluderende arbeidsliv

Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Blind i arbeidslivet. Mann leser rapport sammen med sin kvinnelige sjef. Blindeskrift.
Foto: Steffen Rikenberg/Scanpix

Hege Herø

Fagansvarlig for IA og likestilling

Den første intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått i 2001. Dagens avtale varer ut 2018. Avtalen er inngått mellom Regjeringen ved arbeidsministeren, arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, KS, Spekter og staten som arbeidsgiver, samt arbeidstakerorganisasjonene YS, LO, Unio og Akademikerne.

YS ønsker å videreføre IA-samarbeidet også etter 2018. I den sammenheng har YS utarbeidet et inkluderingspolitisk dokument som grunnlag for våre standpunkter.

YS har deltatt aktivt i de forberedende diskusjonene mellom myndighetene, arbeidsgiverne og arbeidstakerne tidligere i 2018. De formelle forhandlingene om en ny IA-avtale foregår i perioden 8. november-18. desember. YS’ 1. nestleder Hans-Erik Skjæggerud uttalte ved forhandlingsstart at vi trenger en ny IA-avtale. Han presiserte også at ordningene for inntektssikring (herunder sykelønn) inngår i Sysselsettingsutvalgets mandat og ikke i IA-prosessen.

YS har bedt Samfunnsøkonomisk analyse beregne hvordan kostnadene ved sykelønn (for folketrygden og for virksomheter) har utviklet seg siden 2001. Utviklingen er påvirket av at både aldersfordelingen og næringsutviklingen har endret seg.

Beregningene fra Samfunnsøkonomisk analyse viser hvordan kostnadene ved sykelønn ville ha utviklet seg hvis alders- og næringsfordelingen hadde holdt seg konstant i hele perioden siden 2001. Folketrygden har spart om lag 128 milliarder kroner i perioden 2001-2017 på at den faktiske sykefraværsutviklingen har vært gunstigere enn hvis sykefraværet hadde holdt seg på 2001-nivået.

Politikk

YS vil bidra aktivt til verdiskaping og utvikling av arbeidslivet. Høyest mulig sysselsettingsgrad og et arbeidsliv med plass for alle er sentrale mål.

Trepartssamarbeidet generelt og IA-avtalen spesielt er viktige virkemidler for å bruke og utvikle ressursene på nasjonalt nivå. Det ligger en stor arbeidskraftreserve i de som står utenfor arbeidslivet eller jobber deltid. Samtidig må satsing på det lokale partssamarbeidet i virksomhetene være grunnmuren i alt vi gjør.

YS vil at alle som har arbeidsevne skal kunne bruke ressursene sine på en måte som gagner den enkelte, virksomheten og samfunnet.

  • Alle som har arbeidsevne bør få mulighet til yrkesaktivitet. Arbeid gir tilgang til viktige fellesskap, samtidig som man bidrar økonomisk til samfunnet.
  • Alle arbeidstakere må få et forsvarlig og tilrettelagt arbeidsmiljø som gjør det mulig å jobbe mest mulig hele yrkeslivet.

YS vil ha et arbeidsliv som ivaretar arbeidstakernes fysiske og psykiske helse.

  • Arbeidsmiljø handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidsprosesser må organiseres på måter som forebygger overbelastning.
  • Lokalt partssamarbeid i virksomhetene må ligge til grunn for utvikling av arbeidsmiljøet og økt satsing på forebygging av sykefravær og frafall.

YS vil ha et arbeidsliv som utvikler arbeidstakernes kompetanse.

  • Arbeids- og samfunnslivet må gi alle mulighet til å ta i bruk, videreutvikle og tilegne seg relevant kompetanse.
  • Arbeidstakernes realkompetanse må verdsettes og videreutvikles i alle faser av den enkeltes arbeidsliv. Arbeidstakere som opplever mestring i jobben vil også kunne unngå arbeidsrelatert sykefravær.

YS vil ha et arbeidsliv som inkluderer utsatte grupper.

  • Alle skal kunne bidra i arbeidslivet ut fra egen arbeidsevne.
  • Det må legges vekt på arbeidet for likestilling og mot diskriminering, slik at alle får like muligheter til å bruke ressursene sine.

YS vil at arbeidslivet tilrettelegges for forskjellige livsfaser.

  • Ulike livsfaser kan medføre ulike behov. Dersom arbeidslivet skal ha optimal tilgang til arbeidskraft, er det viktig å se de forskjellige livsfasene i et større perspektiv.
  • Seniorpolitikken er fortsatt viktig i IA-sammenheng.

Ressurser

Vil du lese mer om arbeidsmiljø, helse og inkludering?

YS Arbeidslivsbarometer for 2018 hadde tittelen «Innenfor eller utenfor arbeidslivet – et spørsmål om grader»

NAV og partene i arbeidslivet har i fellesskap utviklet en ny veiviser for inkludering. Målgruppen for veiviseren er arbeidsgivere og tillitsvalgte på virksomhetsnivå.

Idébanken er en informasjonstjeneste om inkluderende arbeidsliv. Idébanken formidler ideer og kunnskap om sykefravær, arbeidsmiljø, seniorpolitikk og inkludering.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) publiserer hvert tredje år en faktabok om arbeidsmiljø og helse. Rapporten fra 2018 finner du her.

Senter for seniorpolitikk (SSP) synliggjør eldre arbeidstakeres ressurser og muligheter.

Hege Herø

Fagansvarlig for IA og likestilling