Krever bedre samfunnssikkerhet

– Jeg kan si rett ut at samfunnssikkerheten og beredskapen i Norge ikke er i orden, advarte Harald Sunde, leder av Totalberedskapskommisjonen, da han talte på YS Stats konferanse i januar.

Harald Sunde, leder av Totalberedskapskommisjonen, gjestet YS Stats konferanse i januar. Han var tindrende klar på at verken samfunnssikkerheten eller beredskapen er på plass. Foto: Ingunn Larsen/YS

Ingunn Larsen

Den tidligere forsvarssjefen pekte på at det gjøres mye godt beredskapsarbeid, både av statlige ansatte, næringslivet og frivilligheten, men at det kreves bedre samhandling.

Totalberedskapskommisjonen skal vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Kommisjonen ledes av tidligere forsvarssjef Harald Sunde og skal levere sitt arbeid i juni 2023.

– Vi må finne nye tverrsektorielle samarbeidsformer, slik at vi kan jobbe bedre sammen på tvers av stat, fylke og kommune. Samlokalisering gir bedre beredskapsevne, argumenterte Sunde i sitt innlegg hos YS Stat.

– Vi må sikre kommunene på en måte som gjør at de kan ta ansvar for kommunal beredskap selv. Det bør lovfestes at de skal ha kommunale beredskapsråd, og alle kommuner selv skal gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser, mente han.

YS Stat setter dagsorden

YS har “Samfunnssikkerhet og beredskap” som politisk satsingsområde i 2023. YS Stat fyrte av startskuddet med tittelen “Tillit og beredskap” på årets konferanse. Ny leder i YS Stat, Jens Jahren, hadde med seg en rekke samfunnstopper – statsråder, professorer og selvsagt forbundsledere fra YS Stats forbund – da han inviterte til den høyaktuelle konferansen.

YS Stat består av åtte forbund. Flere av forbundslederne holdt innlegg på konferansen.

Politiet har en rolle i nesten alle kriser

Kjetil Ravlo, leder av Norges Politilederlag, påpekte at Politiet har en rolle i tilnærmet alle kriser, og at de har fokus på forebygging og totalberedskap. Han har tre tydelige anbefalinger for lavthengende frukt innen totalberedskap:

  • Samordning for sentrale aktører.
  • Økt samøvelse.
  • Sentrale aktører innen totalberedskap bør gis et tydelig ambisjonsnivå og ha en politisk forankret langtidsplan.

Glemmer Tolletaten når man snakker om beredskap

En engasjert Karin Tanderø Schaug, leder for Norsk Tollerforbund, gjorde rede for misforståelsen i samfunnet om bredden av hva tollerne faktisk har ansvaret for og jobber med.

– Tolletaten glemmes når det snakkes om totalberedskap. Det er en bredde i samfunnsoppdraget politikere og menigmann ikke ser behovet for å styrke. Det kuttes og kuttes innen toll i Norge. Dette roper vi nå varsko om!

– Nedgangen får katastrofale følger. Politikerne har ikke gjort jobben sin. De har kuttet med ostehøvelkutt gang på gang, og det vil koste Norge dyrt, advarte Tanderø Schaug tydelig fra talerstolen.

En annen etat hvor politikerne har kuttet er Kriminalomsorgen.

– Vi mangler rundt 800 fengselsbetjenter i Kriminalomsorgen. Det påvirker sikkerheten og beredskapen i fengslene. Rehabilitering går på bekostning av sikkerheten og beredskapen, sa Tor Erik Larsen, leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

Martin Finstad i Riksrevisjonens Tjenestemannslag i STAFO snakket om at det er viktig at Riksrevisjonen, på vegne av Stortinget, kontrollerer statens pengebruk. Det skjer både i form av tradisjonell revisjon, men kanskje like viktig at pengene Stortinget bevilger til ulike formål blir brukt i henhold til formålet med bevilgningene.

En engasjert Karin Tanderø Schaug, leder for Norsk Tollerforbund, gjorde rede for misforståelsen i samfunnet om bredden av hva tollerne faktisk har ansvaret for og jobber med. Foto: Ingunn Larsen/YS

Vil ha felles kampanje i YS-familien om beredskap

– Vi har flere eksempler for at beredskapen ikke har fungert de siste årene. Norge har også nye ytre farer. Derfor har YS valgt totalberedskap som en av våre hovedsaker i år, sa YS-leder Hans-Erik Skjæggerud da han delte sine perspektiver.

– Beredskap handler ikke bare om blålys-beredskapen. Derfor har vi invitert alle forbundene i YS til å drive påvirkningsarbeid i en felles kampanje om beredskap i år. Forbundene som er tilsluttet YS Stat er avgjørende for at innbyggerne skal leve trygge liv, sa Skjæggerud.

Dårlige lønnsvilkår gjør at statsansatte bytter jobb

– Budskapet vi får servert fra våre tillitsvalgte er at det er stadig mer krevende å skaffe tilstrekkelig kompetanse, og at mange går over til andre sektorer på grunn av for dårlige lønnsvilkår, sa Jens Jahren, ny leder for YS Stat.

– Mange av de som har lengst erfaring forteller at frustrasjonen deres øker når det gjelder hvordan de settes i stand til å utføre sitt daglige virke. Dette er signaler vi tar med oss inn i lønnsoppgjøret, advarte Jahren.

– Det er det viktig at også arbeidsgiver tar på alvor. Jeg vil jobbe for at dette blir korrigert. Staten kan ikke tape kampen om de kloke hodene, sa Jahren.

Variert og lærerik konferanse

YS Stats konferanse bød også på foredrag fra Statsråd Sigbjørn Gjelsvik (KDD), professor Jan Ketil Arnulf (BI), statssekretær Ole Gustav Narud (KSS), daglig leder i Civita Kristin Clemet, personaldirektør i staten Gisle Norheim (KDD), 1. amanuensis Alexander Sønderland Skjønberg (BI) og Martin Finstad i Riksrevisjonen/Riksrevisjonens Tjenestemannslag.

Mange benyttet taletiden til å takke avgåtte leder for YS Stat, Pål N. Arnesen, for mange års kjempeinnsats for å bedre statlige ansattes rettigheter, samt ønske Jens Jahren lykke til som ny leder for YS Stat.

Ingunn Larsen

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?